Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών

Vol.XIII, No.2, 1980