Πατέλλη, Ιόλη

  • Πατέλλη, Ιόλη (gre)
  • Patellis, Ioli (eng)