[Βιβλιοκριτική] Πάσχος, Παντελής Β., Οσιομαρτύρων Εγκαλλώπισμα ήτοι Υµναγιολογικά εις τον Νεομάρτυρα αγ. Θεοφάνην, μετά της Ακολουθίας και του Βίου του

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.42, No.83-84, 1990, pages 195-197

Issue:
Pages:
195-197
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Π. Β. Πάσχου, Οσιομαρτύρων Εγκαλλώπισμα ήτοι Υµναγιολογικά εις τον Νεομάρτυρα αγ. Θεοφάνην, μετά της Ακολουθίας και του Βίου του (editio princeps). Ανάτυπον εκ της «Θεολογίας» (τόµ. ΝΘ' [1988] τεύχ. Δ', σελ. 829-879), Αθήναι 1988.