Κριτικαί παρατηρήσεις εις κείμενα του Φίλωνος

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.42, No.83-84, 1990, pages 128-135

Issue:
Pages:
128-135
Parallel Title:
Critical observations on some passages of Philo
Author:
Abstract:
This article proposes the following emendations to six passages of Philo of Alexandria:I. De Sacrifiais 102: for πραγµάτων read νοηµάτων. For πολλά διάνοια read πολλά τη διάνοια or πολλά, διάνοιαν.II. De Sacrifiais 123: For παρ' αυτούς (Pap:: ανη ούτως) read προς ανίατους.III. Quod Detenus 135: For πολιτικώτερον read τροπικώτερον.IV. Quod Detenus 138: Complete lacuna indicated by Cohn and Wendland: - ερµηνεύεται δε <«άνθρωπος»— ωνόµασεν, ότι ην εδ>ελπις.V. De Agricultura 25: For εγγιστα οίκον read δγγειον (or ξγγαιον) οίκον.VI. De Agricultura 97: For σύµβουλον άνθρωπου read, e.g., σύµβουλον άνθρώπω <έαυτήν φανερώσαν>.The reasons for the proposed emedations are argued in detail, with parallel texts, in the article.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Εις το επόµεον αρθρον θα αναφέροµαι τακτικώς εις την —µόνην προς το παρόν— κριτικήν έκδοσιν όλων των έργων του Φίλωνος: Philonis Alexandrini Opera quae supersunt, ediderunt Leopoldus Cohn et Paulus Wendland, I-VI, Berolini MDCCCLXXXVI-MCMXV (=CW, µε αριθµούς τεύχους και σελίδος), όπως και εις τους Indices ad Philonis Alexandrini Opera, ed. Ioannes Leisegang, οι όποιοι αποτελούν το έβδοµο τεύχος της ιδίας κριτικής εκδόσεως, Berolini MCMXXVI (=Leisegang, µέ αριθµόν σελίδος), και εις τας πολύ χρησίµους κριτικάς παρατηρήσεις των "Άγγλων µεταφραστών, Philo, in Ten Volumes, with an English translation by,... F. H. Colson and... G. H. Whittaker, Loeb Classical Library, London and Cambridge, Mass., 1925-1936 (=LCL, µε αριθµούς τεύχους και σελίδος)., Περιέχει σημειώσεις