[Βιβλιοκριτική] Γαβριήλ Khouri —Sarkis, Χωρεπισκόπου της συριακής 'Εκκλησίας της 'Αντιοχείας, La liturgie byzantine de s. Jean Ghrysostome et son origine syrienne

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.ΛΓ, No.1, 1962, pages 321-322

Issue:
Pages:
321-322
Section Title:
Κριτικόν και Βιβλιογραφικόν Δελτίον
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γαβριήλ Khouri —Sarkis, Χωρεπισκόπου της συριακής 'Εκκλησίας της 'Αντιοχείας, La liturgie byzantine de s. Jean Ghrysostome et son origine syrienne(ανάτυπον έκ τοy Περιοδικού «L•' Orient Syrien» τόμ, VII, 1962, τευχ. 1).