Ο νεοελληνικός Αίσωπος του 1644 και οι Cento Favole morali του G. M. Verdizzotti

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.24, 1994, pages 203-219

Issue:
Pages:
203-219
Parallel Title:
L’ Esopo neogreco del 1644 e le Cento Favole morali di G. M. Verdizzotti
Author:
Abstract:
In questo studio si tenta innanzitutto una rassegna delle edizioni del libro popolare neogreco delle Favole di Esopo. Il testo di tutte queste edizioni risale alla prima traduzione neogreca di Andronikos Nukios (1543) e si differenzia in modo evidente tanto dalla affine tradizione neogreca quanto dalle varie edizioni dallo stesso titolo del testo in greco antico. Dopo questa precisazione si accerta la particolare posizione dell’ edizione del 1644 nell’ambito di questa lunga tradizione, quindi si analizzano le innovazioni ivi apportate. La novità più rilevante introdotta nell’ambito di questa edizione è il corredo di illustrazioni di 58 xilografie che provengono dalla raccolta delle Cento favole morali di Giovan Mario Verdizzotti (prima edizione Venezia 1570). Si analizzano quindi l’ estensione e le modalità di questo corredo figurativo e inoltre i rapporti che si instaurano con il testo.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει επίμετρο και σημειώσεις, Πίν. 1-8