Κωνσταντίνος Μπογδάνος Πατρεύς εν Βενετία εθνικός ευεργέτης

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.4, 1967, pages 190-213

Issue:
Pages:
190-213
Parallel Title:
Costantino Bogdanos da Patrasso, benefattore della Comunità Greca di Venezia
Author:
Abstract:
L’ autore del presente studio tratta della figura di Costantino Bogdanos che, dopo Tommaso Flanghinis, fu il più importante benefattore della Comunità dei Greci Ortodossi di Venezia. Il Bogdanos, che morì a Venezia il 2 luglio 1843, lasciò in eredita alla Comunità Greca tutti i suoi beni. Oltre che dai libri ufficiali della Comunità di Venezia, la nascita del Bogdanos a Patrasso è testimoniata anche da un contratto di vendita della sua casa paterna a Patrasso stipulato a Corfù il 22 gennaio 1818 (notaio P. Pieris), che viene qui pubblicato. Si danno inoltre notizie sulla prolungata partecipazione del Bogdanos all’ amministrazione della Comunità Greca di Venezia durante il periodo 1803- 1843. Viene pubblicato il testo integrale in italiano, con la relativa traduzione in greco, del suo testamento e vengono riportati in riassunto i documenti pubblici (giudiziari e amministrativi) riguardanti la pubblicazione e l’esecuzione del testamento stesso, così come le rispettive deliberazioni della Comunità in qualità di erede. Si esamina il rilevante patrimonio oggetto dell’eredità (42 immobili, una pesciera, una nave mercantile) che consentì alla Comunità di sopravvivere durante la grave crisi economica dello scorso secolo. Infine viene tracciata a grandi linee la storia dell’amministrazione del legato fino ad oggi.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Η παρούσα εργασία είναι καρπός της κατά τον Σεπτέμβριον και Οκτώβριον 1967 παραμονής του αρθρογράφου εις το Ελληνικόν Ινστιτούτον Βενετίας ως φιλοξενουμένου αυτού. Ευχαρίστως, τελειώνει αυτήν, αναμιμνήσκεται της συνεργασίας και των εκδουλεύσεων, τας όποιας πλούσιας και εγκαρδίους του παρέσχον οι εν τη πόλει ταύτη Έλληνες επιστήμονες και μελετηταί, ιδιαίτατα δε ο και προσκαλέσας τον διευθυντής του Ινστιτούτου καθηγητής κ. Μ. I. Μανούσακας, ο σεβαστός του εν Βενετία λόγιος και αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών κ. Κ. Δ. Μέρτζιος και οι φίλοι του φιλόλογοι κ.κ. Σωτήριος Μεσσήνης, γενικός Γραμματεύς του Ινστιτούτου, και Αριστείδης Στεργέλλης, υπότροφος αυτού. Όλους τους ευχαριστεί με πολλήν συγκίνησιν, διότι τον εβοήθησαν να παρουσιάσει την έκτασιν της σπουδαίας εθνικώς χειρονομίας ενός καλού και λησμονημένου συμπολίτου του. Ήδη υπό την ιδιότητά του ως δημοτικού συμβούλου Πατρέων εζήτησε να ονοματισθή μία οδός της γενετείρας του με το όνομα του «Κωνσταντίνου Μπογδάνου της Βενετίας».