Ανέκδοτα γράμματα (1779-1793) του αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσάνθου

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.9, 1972, pages 292-315

Issue:
Pages:
292-315
Parallel Title:
Lettere inedite (1779-1793) dell’arcivescovo di Cipro Crisanto
Author:
Abstract:
In questo studio vengono pubblicate e commentate dodici lettere in greco scritte tra il 1779 e il 1793 da Crisanto, arcivescovo di Cipro, e conservate nell’archivio di Stato di Venezia (Consolato Veneto in Cipro, busta 20, Atti e lettere greche 1703 - 1797). Tutte le lettere, eccetto la numero 7, sono indirizzate a Emanuele Vassalos, console di Venezia a Larnaca di Cipro. Il loro contenuto è per lo più di carattere economico. Riguarda soprattutto l’esecuzione del testamento di Nicolò Arvanitakis, i cui soci sollevavano eccezioni agli esecutori testamentari. Le lettere sono originali, scritte dalla cancelleria dell’arcivescovo e portano la sua firma autografa e il suo sigillo. Sono redatte in lingua piuttosto popolare, fatto che accresce il loro interesse. L’editore dà infine una tavola dei nomi propri e un’altra dei termini dialettali.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες, πίνακες και σημειώσεις, Πίν. ΚΣΤ΄-ΚΖ΄