Βιβλιογραφία του Ελληνισμού της Βενετίας Μέρος Α΄ : μέρος Α΄: γενικά

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.10, 1973, pages 7-87

Issue:
Pages:
7-87
Parallel Title:
Bibliografia sui greci di Venecia : parte I: opere di carattere generale
Author:
Abstract:
Questa prima parte della bibliografia sui greci di Venezia, contenent e 326 numeri (dal 1584 ad oggi), offre, in ordine cronologico, un elenco delle opere, degli articoli e pubblicazioni diverse su a) la Confraternita (in seguito Comunità) greca ortodossa di San Nicolò, costituita a Venezia nel 1498 ; b) la chiesa di San Giorgio dei Greci, tanto la prima provvisori a (1526), quanto la seconda e attuale (1573); c) gli arcivescovi ortodossi di Filadelfia stabiliti a Venezia dal 1577 al 1797; d) il Collegio Greco Flangini (1665 - 1797 e 1824 - 1905) e e) l’Istituto Ellenico di Venezia ed il suo Museo di icone (dal 1955 in poi). La seconda parte tratterà delle tipografie greche e dei numerosi eruditi, artisti, editori ecc. greci operanti a Venezia.Per la raccolta del materiale l’autore ha fatto ricorso alle note bibliografìe greche di Legrand, Ladas - Chatzidimos, Ghinis - Mexas e ai fondi dell’Istituto Ellenico di Venezia. Due indici alla fine, il primo degli autori e editori delle opere elencate, il secondo delle persone e dei soggetti, facilitano l’uso della bibliografia.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει ευρετήρια και σημειώσεις