Συμβολὴ στὴν ἱστορικὴ γεωγραφία τῆς Ἀρκαδίας (395-1209)

Part of : Βυζαντινά Σύμμεικτα ; Vol.6, No.1985, pages 91-124

Issue:
Pages:
91-124
Section Title:
Ιστορική έρευνα, Αρχαιολογία
Author:
Abstract:
Voula Konti Contribution à l'étude de la géographie historique de l'Arcadie L'article est consacré à l'étude de la géographie historique de l'Arcadie (Péloponnèse), pendant la période byzantine (395-1209). Après une brève introduction historique sont enregistrés et annotés les sites classés par ordre alphabétique.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ιστορική Γεωγραφία, Αρκαδία, Πελοπόννησος, Αρκαδία, 4ος-13ος αι., Πρώιμη Βυζαντινή περίοδος, Μέση Βυζαντινή περίοδος, Φιλολογικές πηγές, Αρχαιολογικά μνημεία
Notes:
Αιώνες: 4ος - 13ος
Electronic Resources: