[Βιβλιοκριτική] Dinu, Tudor, Dimitrie Cantemir şi Nicolae Mavrocordat, Rivalităţi politice şi literare la începutul secolului XVIII

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.ΙΕ, No.60, 2011, pages 281-282

Issue:
Pages:
281-282
Section Title:
Βιβλιοκριτική
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Dinu, Tudor, Dimitrie Cantemir şi Nicolae Mavrocordat, Rivalităţi politice şi literare la începutul secolului XVIII, (Δημήτριος Καντεμίρης και Νικόλαος Μαυροκορδάτος. Πολιτικοί και λογοτεχνικοί ανταγωνισμοί στις αρχές του 18ου αιώνα), Εκδόσεις Humanitas, Βουκουρέστι, 2011, Περιέχει σημείωση