Απόψεις των μαθητών/τριών της Β' και Γ' Λυκείου για την επίδραση του φύλου στην αντιμετώπισή τους από τους εκπαιδευτικούς

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.ΙΕ, No.60, 2011, pages 183-203

Issue:
Pages:
183-203
Parallel Title:
The opinions of students of the last two classes of Secondary Education on the gender impact in their teachers’ attitude
Author:
Abstract:
Ως επίκεντρο της εμπειρικής ποσοτικής μελέτης τίθεται η διερεύνηση των απόψεων των εφήβων αναφορικά με το βαθμό επίδρασης του φύλου του εκπαιδευτικών στην εν γένει στάση τους απέναντι στο φύλο των μαθητών. Γία τη συλλογή των δεδομένων εφαρμόστηκε η μέθοδος της επισκόπησης με ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε από 265 μαθητές-τριες Β' και Γ Λυκείου από 4 περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης. Από τη στατιστική ανάλυση προκύπτουν ενδιαφέροντα αποτελέσματα, μεταξύ των οποίων ότι σύμφωνα με την πλειονότητα των υποκειμένων του δείγματος οι καθηγητές επιπλήττουν ευκολότερα τα αγόρια, αποφεύγουν να αναθέτουν σε αυτά πρωτοβουλίες και τα θεωρούν πιο επιρρεπή προς την αταξία, ενώ στα κορίτσια αποδίδουν τα χαρακτηριστικά της επιμέλειας, της συνεργατικής διάθεσης, της ωριμότητας, της εργατικότητας, της ευαισθησίας και της πονηριάς. Επιπλέον, ενώ οι μισοί και πλέον έφηβοι αναγνωρίζουν ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό τρέφει συμπάθεια, αποδίδει επαίνους, εκφράζει την πίστη στις δυνατότητες και διαθέτει το διδακτικό χρόνο εξ ίσου στα αγόρια και τα κορίτσια, σε ποσοστό περίπου 30% εκτιμούν ότι τα κορίτσια αντιμετωπίζονται ευνοϊκότερα.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Φύλο, μαθητές, εκπαιδευτικοί, στάση, συμπεριφορά, secondary education, gender, teachers’ attitude
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία και παράρτημα με πίνακες και σχήματα