[Βιβλιοκριτική] Κουτσογιάννης, Δηµήτρης, Εφηβικές πρακτικές ψηφιακού γραµµατισµού και ταυτότητες

Part of : Γλωσσολογία ; Vol.20, 2012, pages 89-93

Issue:
Pages:
89-93
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία, Βιβλιοκρισία: Κουτσογιάννης Δημήτρης 2011. Εφηβικές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού και ταυτότητες. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
References (1):
  1. Collins, J., Baynham, M. & Slembrouck, S. (eds) 2009. Globalization and Language in Contact:Scale, Migration and Communicative Practices. London: Continuum.Fairclough, N. 2003. Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London: Routledge.Gee, J. P. 2005. An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method. 2nd edition. London/NewYork: Routledge.Knobel, M. & Lankshear, C. (eds.) 2007. A New Literacies Sampler. New York: Peter Lang.