Αποτιμώντας την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του λεξιλογικού τομέα στο Γυμνάσιο σήμερα : η διδασκαλία του λεξιλογίου βάσει των νέων σχολικών εγχειριδίων γλωσσικής διδασκαλίας του Γυμνασίου: καταγραφή και ανάλυση των λεξικών λαθών από μαθητικές παραγωγές γραπτού λόγου

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.ΙΕ, No.60, 2011, pages 5-30

Issue:
Pages:
5-30
Parallel Title:
Evaluating the effectiveness of lexical field teaching to high school today : the teaching of vocabulary based on the new textbooks for language teaching of High School: Recording and analysis of lexical errors from students’ written productions of speech
Author:
Abstract:
Το παρόν άρθρο αναφέρεται σε μία δειγματοληπτική έρευνα σχετικά με τη διδασκαλία του λεξιλογίου στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο. Στόχος της έρευνας είναι να δώσει μια εμπειρική αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των εν χρήσει μεθόδων διδασκαλίας του λεξιλογίου, και συγκεκριμένα να επισημάνει τους κυριότερους τύπους λεξικών λαθών που εμφανίζονται σε γραπτά των μαθητών και βάσει αυτών να διερευνήσει πιθανά κενά στη διαδικασία της λεξιλογικής κατάκτησης, να επισημάνει προβλήματα και αδυναμίες, να εντοπίσει τα κυριότερα αίτια και, κατ' επέκταση, να συμβάλει στη βελτίωση των σχετικών προγραμμάτων σπουδών και σχολικών εγχειριδίων. Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων διεξήχθησαν μετρήσεις της συχνότητας των λεξικών λαθών των μαθητών συνολικά και ανά τύπο λάθους. Τα αποτελέσματα έδειξαν αφενός ότι οι μαθητές αξιοποιούν σε περιορισμένο βαθμό το λεξιλόγιο των σχολικών εγχειριδίων και αφετέρου ότι οι πιο επιρρεπείς σε λεξικά λάθη αλλά και με ισχυρότερη τάση για βελτίωση είναι οι αλλοδαποί μαθητές που φοιτούν στην A τάξη αστικών Γυμνασίων και έχουν γονείς με βασική εκπαίδευση.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
γλωσσική διδασκαλία, σχολικά εγχειρίδια, λεξικά λάθη, effectiveness, lexical errors, teaching to highschool today
Notes:
Περιέχει πίνακες, σημειώσεις και βιβλιογραφία