Αξιοποίηση των ψηφιακών κόμικς για την προώθηση κατανόησης σε σχέση με τη διάκριση ανάμεσα σε παρατηρήσεις και ερμηνείες παρατηρήσεων

Part of : Θέματα επιστημών και τεχνολογίας στην εκπαίδευση ; Vol.5, No.1-2, 2012, pages 75-84

Issue:
Pages:
75-84
Author:
Abstract:
Η εργασία επικεντρώνεται στην προώθηση της κατανόησης μαθητών δημοτικού σχολείου για μια πτυχή της φύσης της επιστήμης που αφορά στη διάκριση ανάμεσα στην παρατήρηση και την ερμηνεία. Οι παρατηρήσεις αποτελούν πληροφορίες που αντιλαμβανόμαστε μέσω των αισθήσεων (ή προεκτάσεών τους) για ένα φυσικό φαινόμενο και για τις οποίες είναι σχετικά εφικτή η ύπαρξη συναίνεσης ανάμεσα σε πολλούς παρατηρητές. Οι ερμηνείες αποτελούν επεξηγηματικά πλαίσια για τις παρατηρήσεις και δεν μπορούν να διευκρινιστούν μόνο μέσω πληροφοριών που είναι προσβάσιμες μέσω των αισθήσεων. Οι επιστήμονες επινοούν μοντέλα ή μηχανισμούς που παρέχουν συνεπείς ερμηνείες για παρατηρήσεις φαινομένων. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε αναπτύξει μια ακολουθία δραστηριοτήτων που εμπλέκει τους μαθητές στη μελέτη ιστοριών αξιοποιώντας τα ψηφιακά κόμικς ως ένα μέσο προώθησης αυτών των διδακτικών στόχων. Σκοπός της έρευνας αποτέλεσε η σκιαγράφηση της επιρροής των ψηφιακών κόμικς στη μαθησιακή διαδικασία. Παρουσιάζονται αποτελέσματα από την εφαρμογή της αρχικής εκδοχής της ακολουθίας δραστηριοτήτων σε συνεργασία με μία έκτη τάξη δημοτικού σχολείου. Τα ευρήματα αναδεικνύουν συγκεκριμένες πτυχές της μαθησιακής αξίας των ψηφιακών κόμικς και προσφέρουν ανατροφοδότηση για περαιτέρω βελτίωση της διδακτικής ακολουθίας.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ψηφιακά κόμικς, φύση της επιστήμης
Notes:
Περιέχει σχήματα και βιβλιογραφία, Το άρθρο περιέχεται στο ειδικό αφιέρωμα: "Αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικής έρευνας και πράξης στις Φυσικές Επιστήμες"
References (1):
  1. AAAS (1989). Science for all Americans. Project 2061. New York: Oxford University Press.Abd-El-Khalick, F., & Lederman, N. (2000). The influence of history of science on students' views of nature ofscience. Journal of Research in Science Teaching, 37(10), 1057-1095.84 Ρ. Akerson, V., & Donnelly, L. (2010). Teaching nature of science to K-2 students: what understandings can theyattain? International Journal of Science Education, 32(1), 97-124.Bell, R. L. (2008). Teaching the nature of science through process skills: activities for grades 3-8. Boston: PearsonEducation Inc.Carey, S., Evans, R., Honda, M., Jay, E., & Unger, C. (1989). „An experiment is when you try it and see if it works‟:a study of grade 7 students' understanding of the construction of the scientific knowledge. International Journalof Science Education, 11(5), 514-529.Kang, S., Scharmann, L. C., & Noh, T. (2005). Examining students‟ views on the nature of science: results fromKorean 6th, 8th, and 10th graders. Science Education, 89(2), 314– 334.Keogh, B., & Naylor, S. (1999). Concept Cartoons, teaching and learning in science: an evaluation. InternationalJournal of Science Education, 21, 431–446.Keogh, B., & Naylor, S. (2004). Children‟s ideas children‟s feelings. Primary Science Review, 82, 18-20.Khishfe, R. (2008). The development of seventh graders‟ views of nature of science. Journal of Research in ScienceTeaching, 45(4), 470-496.Khishfe, R., & Abd-El-Khalick, F. (2002). Influence of explicit and reflective versus implicit inquiry-orientedinstruction on sixth graders‟ views of nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 39(7), 551-578.Khishfe, R., & Lederman, N. (2006). Teaching nature of science within a controversial topic: integrated versusnonintegrated. Journal of Research in Science Teaching, 43(4), 395-418.Lederman, N. G. (2007). Nature of science: past, present, and future. In S. K. Abell & N. G. Lederman (eds.),Handbook of Research on Science Education (pp. 831-879). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.McDermott, L. C., & the Physics Education Group (1996). Physics by Inquiry. New York: Wiley.Morrison, T., Bryan, G., & Chilcoat, G. (2002). Using student-generated comic books in the classroom. Journal ofAdolescent & Adult Literacy, 45(8), 758-767.NRC (1996). National Science Education Standards. Washington, DC: National Academy Press.Osborne, J., Collins, S., Ratcliffe, M., Millar, R., & Duschl, R. (2003). What “ideas-about-science” should be taughtin school science? A Delphi study of the expert community. Journal of Research in Science Teaching, 40(7), 692-720.Sandoval, W. A., & Morrison, K. (2003). High school students‟ ideas about theories and theory change after abiological inquiry unit. Journal of Research in Science Teaching, 40(4), 369-392.Walker, K. A., & Zeidler, D. L. (2003). Students' understanding of the nature of science and their reasoning onsocioscientific issues: a web-based learning inquiry. Paper presented at the Annual Meeting of the NationalAssociation for Research in Science Teaching. Philadelphia, PA.Yang G. (2003). Comics in Education 2003. Οnline version of the final project proposal for Masters of Education degree ofthe author at California State University at Hayward. Retrieved 11 November 2011 fromwww.humblecomics.com/comicsedu/index.html.