Τα χαρακτηριστικά ιστοχώρων στην περιοχή της Φυσικο-επιστήμης

Part of : Θέματα επιστημών και τεχνολογίας στην εκπαίδευση ; Vol.4, No.1-3, 2011, pages 165-176

Issue:
Pages:
165-176
Author:
Abstract:
Η έρευνα έχει ως στόχο την αποτύπωση των χαρακτηριστικών των ελληνικών ιστοχώρων του Διαδικτύου με εκλαϊκευμένη επιστήμη και δημιουργούς Έλληνες Εκπαιδευτικούς καθώς και τη σύγκριση των ιστοχώρων αυτών με τους αντίστοιχους ιστοχώρους εκλαϊκευμένης επιστήμης που δημιουργούν άλλες ομάδες (επιστήμονες, δημοσιογράφοι, κλπ). Ειδικότερα αναλύονται χαρακτηριστικά των ιστοχώρων όπως είναι η ύπαρξη σε αυτούς στοιχείων διαδραστικότητας και πολυμεσικότητας, ο βαθμός προβολής των ιστοσελίδων τους, ο βαθμός πρόσβασης των ιστοσελίδων τους και ο βαθμός επιστημονικής εξειδίκευσης του κώδικα και του περιεχομένου των εικονικών αναπαραστάσεων που περιλαμβάνονται στις σχετικές ιστοσελίδες. Από την έρευνα προέκυψε ότι το ποσοστό των ελληνικών ιστοσελίδων, με εκλαϊκευμένο φυσικο-επιστημονικό περιεχόμενο είναι 3,46% επί του συνόλου των προσπελασθέντων σελίδων. Από αυτό το ούτως ή άλλως περιορισμένο ποσοστό ένα ακόμα μικρότερο ποσοστό (περίπου το ένα τρίτο) αποδίδεται σε εκπαιδευτικούς. Ως προς τα κατασκευαστικά τους χαρακτηριστικά, η ανάλυση κατέδειξε ότι οι ιστοσελίδες των εκπαιδευτικών συγκρινόμενες με αυτές άλλων δημιουργών δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα ως προς τα πολυμεσικά και διαδραστικά στοιχεία που διαθέτουν. Αντίθετα οι ιστοσελίδες των εκπαιδευτικών έχουν χαμηλότερο προβολής και πρόσβασης έναντι των ιστοσελίδων άλλων δημιουργών. Τέλος συνολικά οι εικόνες των ιστοσελίδων συνδέουν την φυσικο-επιστημονική γνώση με την καθημερινή πρακτικό-βιωματική γνώση έχοντας όμως και κάποια στοιχεία πιο εξειδικευμένου αναπαραστατικού κώδικα. Συνολικά θα λέγαμε πως οι εκπαιδευτικοί τείνουν να παράγουν ελαφρώς πιο εξειδικευμένο περιεχόμενο (τουλάχιστον όπως αυτό αποτυπώνεται στην εικονογράφηση των ιστοσελίδων τους) σε σχέση με τους υπόλοιπους δημιουργούς.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
φυσικό-επιστήμη, διαδίκτυο, εκπαιδευτικός, εικονογράφηση, τυπικότητα, ταξινόμηση
Notes:
Περιέχει πίνακες και βιβλιογραφία, Το άρθρο περιέχεται στο ειδικό αφιέρωμα: "Ηλεκτρονική Μάθηση και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: ερευνητικές τάσεις και προοπτικές στην Ελλάδα"