Ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες με ΤΠΕ στο δημοτικό και κοινωνικοποίηση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες : διεθνείς τάσεις και μια μελέτη περίπτωσης στη Γ’ Δημοτικού

Part of : Θέματα επιστημών και τεχνολογίας στην εκπαίδευση ; Vol.4, No.1-3, 2011, pages 39-60

Issue:
Pages:
39-60
Author:
Abstract:
Στην παρούσα εργασία μελετώνται τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή διαλογικών δραστηριοτήτων ασύγχρονων συζητήσεων στην Γ’ Δημοτικού και αφορούν στην κοινωνικότητα μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται δύο μελέτες περίπτωσης. Η πρώτη αφορά μαθήτρια με σύνδρομο Asperger και η δεύτερη μαθητή με έντονη δυσλεξία. Και τα δύο παιδιά ήταν περιθωριοποιημένα και παρουσίαζαν κοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα. Κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή του προγράμματος, παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στις κοινωνικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ΤΠΕ, ασύγχρονες συζητήσεις, συνεργατικές δραστηριότητες, μαθησιακές δυσκολίες
Notes:
Περιέχει σχήματα και βιβλιογραφία, Το άρθρο περιέχεται στο ειδικό αφιέρωμα: "Ηλεκτρονική Μάθηση και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: ερευνητικές τάσεις και προοπτικές στην Ελλάδα"