Η ενσωμάτωση της Παιδαγωγικής Γνώσης στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων με ΤΠΕ : μελέτη περίπτωσης με υποψήφιους εκπαιδευτικούς

Part of : Θέματα επιστημών και τεχνολογίας στην εκπαίδευση ; Vol.4, No.1-3, 2011, pages 5-20

Issue:
Pages:
5-20
Author:
Abstract:
Στο πλαίσιο της ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην προσχολική εκπαίδευση κυρίαρχος κρίνεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού που καλείται να προετοιμασθεί καταλλήλως ώστε να ενσωματώσει τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με βάση αυτόν τον προβληματισμό σχεδιάστηκε έρευνα, μέρος της οποίας παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία, με σκοπό τη μελέτη της ενσωμάτωσης της παιδαγωγικής γνώσης φοιτητριών προσχολικής εκπαίδευσης στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων με ΤΠΕ. Πρόκειται για μελέτη περίπτωσης, για τις ανάγκες της οποίας έγινε μη συμμετοχική παρατήρηση με βιντεοσκόπηση δραστηριοτήτων που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν σε Νηπιαγωγεία. Η ανάλυση περιεχομένου του συλλεχθέντος υλικού έγινε με βάση το εννοιολογικό πλαίσιο ‘Παιδαγωγική Γνώση’ (ΠΓ)–‘Pedagogical Knowledge’ (PK), μέρος της ‘Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου’ (ΤΠΓΠ)–‘Technological Pedagogical Content Knowledge’ (TPCK). Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως οι φοιτήτριες παρουσιάζουν σημαντικό βαθμό σύγχυσης ανάμεσα στον σχεδιασμό και τη θεωρητική θεμελίωση των δραστηριοτήτων τους και ανάμεσα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σε συνθήκες πραγματικής τάξης, με ισχυρή προτίμηση στα χαρακτηριστικά του συμπεριφοριστικού τρόπου διδασκαλίας.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
παιδαγωγικές δραστηριοότητες, τεχνολογική παιδαγωγική γνώση περιεχομένου, τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών
Notes:
Περιέχει σχήματα, πίνακες και βιβλιογραφία, Το άρθρο περιέχεται στο ειδικό αφιέρωμα: "Ηλεκτρονική Μάθηση και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: ερευνητικές τάσεις και προοπτικές στην Ελλάδα"