Αειφόρο σχολείο : διαπιστώσεις, επιδιώξεις και προοπτικές

Part of : Θέματα επιστημών και τεχνολογίας στην εκπαίδευση ; Vol.1, No.3, 2008, pages 269-288

Issue:
Pages:
269-288
Author:
Abstract:
Αν και η έννοια και οι βασικές αρχές και κατευθύνσεις της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) έχουν καθιερωθεί σε θεωρητικό επίπεδο, εντούτοις στην πράξη και ειδικότερα σε ό, τι αφορά το σχολείο η εφαρμογή τους συνιστά ένα νέο πεδίο διαλόγου. Στα πλαίσια τηςπαρούσας εργασίας εξετάζεται η έννοια και το περιεχόμενο του Αειφόρου Σχολείου ως του σχολείου που θέτει στο επίκεντρο των προσανατολισμών και των εκπαιδευτικών του σχεδιασμών την ΕΑΑ. Συζητούνται, επίσης, ζητήματα σε σχέση με τις θεωρητικές του κατευθύν-σεις και επιδιώξεις, όπως αυτά διαμορφώνονται μέσα από την ίδια την ΕΑΑ, αλλά και μέσααπό τις διεθνείς πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για τη θεωρητική και πρακτική θεμελίωση της έννοιας, του περιεχομένου, των αρχών αλλά και της παιδαγωγικής του Αειφόρου Σχολείου. Τέλος, διατυπώνονται οι βασικές προκλήσεις που καλείται το σημερινό σχολείο ναυπερβεί προκειμένου να προσανατολισθεί προς την ΕΑΑ και οι οποίες συνοψίζονται στην κατανόηση των εννοιών που συνθέτουν το Αειφόρο Σχολείο, στην αναθεώρηση των περιεχομένων μάθησης και των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, ώστε να ανταποκρίνονται στα θέματακαι στην παιδαγωγική της ΕΑΑ, στην αναδιοργάνωση της σχολικής μονάδας και στην επανεξέταση του ρόλου της διεύθυνσης του σχολείου ως φορέα αλλαγής και ανάδειξης των αρχώντης ΕΑΑ στη σχολική μονάδα.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία