Απόψεις υποψήφιων εκπαιδευτικών για την πρακτική τους άσκηση

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.ΙΑ, No.45, 2006, pages 185-211

Issue:
Pages:
185-211
Author:
Abstract:
Στην εργασία αυτή διερευνάται ο βαθμός ικανοποίησης των τελειόφοιτων φοιτητών/τριών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε σχέση με επιμέρους διαστάσεις του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο για τη συλλογή του ερευνητικού υλικού. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η πλειοψηφία των φοιτητών/τριών: α) θεωρεί την Πρακτική Άσκηση ως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των σπουδών στο Πανεπιστήμιο, β) υποστηρίζει ότι οι συζητήσεις σε ομάδες στα πλαίσια της εργαστηριακής άσκησης θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και γ) προτείνει να αυξηθεί ο αριθμός των διδασκαλιών στα σχολεία.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία