Η εφαρμογή της μεθόδου project μέσω της "έρευνας-δράσης" στις οικονομικές επιστήμες : μια εμπειρική προσέγγιση

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.1, 2010, pages 112-119

Issue:
Pages:
112-119
Author:
Abstract:
The application of the Project method can take place within any school context and within the bounds of every school level, providing that the prerequisites for such application are adhered to. In practice though, things may be slightly different. Taking into consideration the modern Greek educational conditions, the more we move from lower to higher levels, the application's capabilities are constrained, mainly due to the stricter horologe and analytical schedule.In our opinion, the Senior High School level is appropriate for the teaching of subjects with the Project method. On the one hand, that is because the developmental phase in which Senior High School students are offers more bonds for a more conscious participation of learners into the communicative-experience learning process, and a greater action autonomy. On the other hand, the institution of such a method and style of teaching and learning that is represented can be substantially helpful towards the composition of the personality of tomorrow's citizen, thus serving in the right way the needs of the entrance exams required for Higher Education.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
επικοινωνία, συνεργασία, ομαδικότητα, βίωμα, κριτική σκέψη
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία