Γλώσσα και λαϊκός πολιτισμός στο Κρητικό δημοτικό τραγούδι

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.2, 2010, pages 25-34

Issue:
Pages:
25-34
Author:
Abstract:
Study of folk songs does not only examine circumstances of daily life but evaluates according to the linguistic laws the morphology and syntactic structure of popular language. The linguistic landscape of folk songs reflects all the declarative elements of traditional community. Thus the place and the way of expression, elements that mainly it presents the present study, imply important aspects of expression and communication of persons. With the use of indicative examples, by collections of Cretan folk songs, we present the degree of fa-miliarity of anonymous author with the space and at extension the consequent expressions of his life, in the light of development of popular culture.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
δημοτικό τραγούδι, ριζίτικο, λαϊκός πολιτισμός, δημοτική γλώσσα, μοτίβα, επικλήσεις, φυσικό περιβάλλον, κύκλος συναισθημάτων, παραδοσιακή μνήμη
Notes:
Περιέχει σημειώσεις και βιβλιογραφία