Προετοιμασία νηπίων και παιδιών για την πρόληψη δυσκολιών τους στη μάθηση της πρώτης ανάγνωσης

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2006, pages 7-24

Issue:
Pages:
7-24
Abstract:
Dans l'étude suivante on essaie de presenter quelques principles psycholinguistiques et didactiques basées sur des recherché de deux dernières décennies, ainsique des exercices et des activités destines aux enfants d'âge préscolaire et de cours préparatoire dans le but d'apporter une aide aux enseignants afin qu'ils puissent bien préparer les enfants à 'apprentissage de la lecture et qu ils préviennent leurs éventuelles difficultés en lecture ou en cas de manifestation d'enfaire face. Les techniques et les activités y développées concernent le langage et le vocabulaire de l'enfant, sa conscience phonologique (mot, rime, syllable et phonème), ses connaissances sur l'écrit, sa perception visuelle, sa mémoire lexique de travail et les procédures d' identification/ reconnaissance des mots.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
μάθηση πρώτης ανάγνωσης, φωνολογική συνείδηση, προφορικός λόγος, γνώσεις επί του γραπτού λόγου, διαδικασίες αναγνώρισης λέξεων
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία