Η διδασκαλία του ελληνικού παραδοσιακού χορού σε Ρομά μαθητές : η πρόταση ενός διδακτικού μοντέλου

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.2, 2012, pages 239-260

Issue:
Pages:
239-260
Author:
Abstract:
This article highlighted the importance of the Greek Folk Dance education and its cultural properties for all students and it proposes a teaching model adapted to Roma students. The syntax of the proposed model was based on the philosophy and principles of instructional design and draws on a variety of data from the literature and research regarding the design of teaching. Finally, the model attempts to harmonize the complex nature of Greek Folk Dance, the coordinates of the teaching act with the peculiarities of Roma pupils.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί, διδακτικό μοντέλο, Ρομά μαθητές
Notes:
Περιέχει σχεδιάγραμμα
References (1):
  1. Blacking, J. (1985) The Context of Venda Possession Music: Reflections on the Effectiveness of Symbols. Yearbook for Traditional Music, 77, 64-87.Βρεττός, I. & A. Καψάλης (2009) Αναλυτικό Πρόγραμμα: Σχεδιασμός-Αξιολόγηση - Αναμόρφωση. Αθήνα: Αυτοέκδοση.Γκαρτζονίκα - Κώτσικα, Ε. (2009) Ο Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση από το Ί914 έως Σήμερα. Διδακτορική διατριβή. Αθήνα: Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).Γκουτσίδης, I. (2004) Κοινωνική Αλλαγή και Παραδοσιακός Χορός: Το Παράδειγμα του Νέου Μοναστηριού. Στο Ευ. Γ. Αυδίκος - Ρ. Λουτζάκη - Χρ. Παπακώστας (επιμ.), Χορευτικά Ετερόκλητα, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 139-162.Γρηγοριάδη, Ε. (1999) Τσιγγάνικη Περιθωριοποίηση και Κοινωνικός Αποκλεισμός. Τσιγγάνικος Λόγος, περιοδ. έκδ. Ι.ΤΣ.Μ.Ε.Χ. 3, 7.Δήμας, Η. (2004) Λαϊκή Μουσικοχορευτική Παράδοση: Χορευτικές Συνήθειες των Φοι- τητών-τριών της Ελλάδας. Αθήνα: Art Work.Διγγελίδης, Ν. (2007) Το Φάσμα των Μεθόδων Διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή. Θεσσαλονίκη: Χριστοδουλίδη.Doubler, Μ. (1966) Dance Magazine. Madison, Wl: The University of Wisconsin Press.Εμμανουήλ, K. (2004) Μέθοδοι Διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή. Αθήνα: Αυτοέκδοση.Ζήκος, I. (2001) Μεθοδολογικός Τόπος κατά τη Διδασκαλία του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού: Διάκριση Μελωδίας-Δόγου-Κίνησης. Στο Κ. Πανοπούλου (επιμ.), Μελωδία, Λόγος, Κίνηση, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Λαϊκού Πολιτισμού, Σέρρες: Δήμος Σερρών & Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, 273-284.Zimmer, R. (2007) Εγχειρίδιο ψυχοκινητικής: Θεωρία και Πράξη της Ψυχοκινητικής Παρέμβασης. Αθήνα: Αθλότυπο.Ζμπάινος, Δ. (2011 ) Από το «Δ.Ε.Π.Π.Σ.» στο «Νέο Σχολείο» και η Πρόταση της Θεωρίας της Τριαρχικής Νοημοσύνης. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.Ζουνχιά, Κ. (2000) Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο: Προς τη Δια Βίου Άσκηση. Αθήνα: Αυτοέκδοση.Ζωγράφου, Μ. (2003) Ο Χορός στην Ελληνική Παράδοση. Αθήνα: Art Work.Gagne, R & L. Briggs (1979) Principles of Instructional Design. (2nd ed.), New York: Holt, Rinehart & Winston.Gardner, H. (1993) Multiple Intelligences: the Theory in Practice. New York: Basic Books.Gardner, H. (1999) Intelligence Reframed: Multiple Intelligences in the 21st century. New York: Basic Books.Hanna, L. (1999). Partnering Dance and Education. Intelligent Moves for Changing Times. U.K.: Human Kinetics.Καραντζής, I. (2007) Εφαρμογές των Αρχών της Μάθησης στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg.Kassing G. & D. Jay (2003) Dance Teaching Methods and Curriculum Design. UK: Human Kinetics.Κασσωτάκης, Μ. & Γ. Φλουρής (2006) Μάθηση και Διδασκαλία. Η Διδασκαλία (2ος τόμος). Αθήνα: Αυτοέκδοση.Καψάλης, A. & Ε. Νημά (2008) Σύγχρονη Διδακτική (2η εκδ.). Θεσσαλονίκη: Κυριακί- δης.Καψάλης, A. & Ν. Χανιωτάκης (2011) Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Θεσσαλονίκη: Κυ- ριακίδης.Κολοβελώνης, Α. (2004) Η Ανάγκη Αναμόρφωσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής: Σύγχρονες Τάσεις και Προσεγγίσεις. Στο Γ. Μπαγάκης (επιμ.), Ο Εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραμμα, Αθήνα: Μεταίχμιο, 465-472.Κορρέ, Ε. (2010) Θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας. Αθήνα: Γρηγόρης.Κοσσυβάκη, Φ. (2003) Εναλλακτική Διδακτική. Προτάσεις για Μετάβαση από τη Διδακτική του Αντικειμένου στη Διδακτική του Ενεργού Υποκειμένου. Αθήνα: Gutenberg.Κουτρούμττα, Κ. (2004) Διδακτική: Εφαρμογή στη Σύγχρονη Οικιακή Οικονομία. Αθήνα: Σταμούλης.Αυκεσάς, Γ., Μ. Κωνσταντινίδου, I. Μουρατίδης & Υ. Χαραχούσου (2001) Η Θετική Επίδραση της Μουσικοκινητικής Αγωγής σε Διαπολιτισμικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο Κ. Πανοπούλου (επιμ.), Μελωδία, Λόγος, Κίνηση, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Λαϊκού Πολιτισμού, Σε'ρρες: Δήμος Σερρών & Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών,.Αυκεσάς, Γ. (2010) Ο Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός στη Σχολική Εκπαιδευτική Διαδικασία. Χορεύω, 11: 32-34.Αυκεσάς, Γ. & Β. Τυροβολά (2007) Η Θε'ση του Παραδοσιακού Χορού στα Αναλυτικά Προγράμματα της Δημοτικής Εκπαίδευσης και η Εφαρμογή του στην Πράξη. Μουσικοπαιδαγωγικά, 5:102-116.Λώλη, Ε. (2007) Οι Παιδαγωγικές και Διδακτικές Πρακτικές του Εκπαιδευτικού Έργου: Το Παράδειγμα Μετατροπής του Γνωστικού Αντικειμένου σε Διδάξιμη Γνώση. Αθήνα:Γρηγόρης.Μακρίδου-Μπούσιου και συνεργάτες (2005) Θέματα Μάθησης και Διδακτικής. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.Μαριδάκη - Κασσωτάκη, Κ. (2009) Παιδαγωγική Ψυχολογία. Αθήνα: Διάδραση.Ματσαγγούρας, Η. (1998) Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία. Αθήνα: Γρηγόρης.Ματσαγγούρας, Η. (2000) Στρατηγικές της Διδασκαλίας. Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη. Αθήνα: Gutenberg.Ματσαγγούρας, Η. (2004) Η Σχολική Τάξη. Αθήνα: Γρηγόρης.Moston, Μ. & S. Ashworth (1997) Η Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής, (μτφρ. και επιμ., Κ. Μουντάκη). Αθήνα: Σάλτο.Μπερερής, Π. & Μ. Δελατόλλα (2012) Οι Τσιγγάνοι. Αθήνα: Αυτοέκδοση.Μπουρνέλλη, Π. (2006). Κινητική Δημιουργικότητα. Αθήνα: Αυτοέκδοση.Pangrazi, R. (1999). Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (επιμ., Ε. Κιουμουρτζόγλου). Θεσσαλονίκη: University Studio Press.Παπαϊωάννου, A., Γ. Θεοδωράκης, Γ. & Μ. Γούδας (2003) Για μια Καλύτερη Φυσική Αγωγή. Θεσσαλονίκη: Χριστοδουλίδης.Παραδιά, Μ. (2010) Οι Στρατηγικές Διδασκαλίας του Λεξιλογίου και η Αποτελεσματική Αξιοποίησή τους στον Τομέα της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας. Ενδεικτικά Παραδείγματα Εφαρμογής από τη Διδακτική Σειρά «Μιλώ και Γράφω Ελληνικά» για Τσιγγανόπαιδες. Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, 14, 57-71.Πηγιάκη, Π. (2004) Προετοιμασία Σχεδιαομός και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας. Διδακτική Μεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρης.Ποντίδα, X. (2009) Η Τσιγγάνικη Μουσική θα Δικαιωθεί. Εφημ. Τα Νε'α, Παρασκευή 24 Φεβρουάριου.Royce, Α.Ρ. (2005) Η Ανθρωπολογία του Χορού, (μτφρ. και εττιμ., Μ. Ζωγράφου). Αθήνα: Νήσος.Smith, Ρ & Τ. Ragan (1999) Instructional Design. New Jersey: Merrill.Smyth M. (1984). Kinesthetic Communication in Dance. Dance Research Journal, 16 (2): 19-22.Στιβακτάκη, X., K. Μουντάκης & Π. Μπουρνέλλη (2008) Διαθεματική Διδασκαλία και Παραδοσιακός Χορός στο Σχολείο με Βάση το Εννοιολογικό Μοντέλο του Χορού, Φυσική Αγωγή - Αθλητισμός - Υγεία, 22-23: 11 -36.Τριλιανός, Α. (2003) Μεθοδολογία της Σύγχρονης Διδασκαλίας (10<> & 2°^ τόμος). Αθήνα: Αυτοέκδοση.ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003) Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (τομ. 1 ), Φ.Ε.Κ., (τεύχ. 2), αρ. Φύλλου 303/13-03-03. Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ. & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.Φλουρής, Γ. (1995) Η Αρχιτεκτονική της Διδασκαλίας και η Διαδικασία της Μάθησης. Αθήνα: Γρηγόρης.Φλουρής, Γ. (1996) Αρχιτεκτονική της Νόησης και της Διδασκαλίας. Προς Ένα Διδακτικό Σύστημα. Στο Η. Ματσαγγούρας (εττιμ.). Η Εξέλιξη της Διδακτικής (231 - 275). Αθήνα: Gutenberg.Φλουρής, Γ. (2002) Αναζητώντας Ένα Νέο Πλαίσιο Διαμόρφωσης Αρχών Σχολικής Μάθησης και Διδασκαλίας: Επιπτώσεις στη Διδακτική Έρευνα. Στο Μάθηση και Διδασκαλία: Σύγχρονες Ερευνητικές Προσεγγίσεις, Συμπόσιο-Επιμορφωτικό Σεμινάριο (σ.σ. 13-46). Αθήνα: Εκδόσεις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας.Φλουρής, Γ. (2005) Αναλυτικά Προγράμματα για μια Νέα Εποχή στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Γρηγόρης.Φλουρής, Γ. (2005) Εγκέφαλος, Μάθηση, Νοημοσύνη και Εκπαίδευση. Επιστήμες της Αγωγής, 2, 7-32.Φλουρής, Σ. (2012) Η Ισχύουσα Κατάσταση για τη Διδασκαλία του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού: Κριτική Ανάλυση. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.Φλουρής, Σ. (2012) Η Πρόταση Ενός Μοντέλου για τη Μετατροπή του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού σε Διδάξιμη Γνώση. Ε.Π.Φ.Α.Ν.Η., 27 (υπό έκδοση).Φουντοπούλου, Μ.Ζ. (2010) Το Προσδιοριστικό Πλαίσιο της Διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών από Μετάφραση: Από τη Θεωρία στη Σχολική Τάξη. Αθήνα: Γρηγόρης.Φρυδάκη, Ε. (2009) Η Διδασκαλία στην Τομή της Νεωτερικής και της Μετανεωτερικής Σκέψης. Αθήνα: Κριτική.Χατζηδήμου, Δ. (2006) Προετοιμασία και Σχέδιο Μαθήματος. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.Χατζηχαριστός, Δ. (2003) Σύγχρονο Σύστημα Φυσικής Αγωγής: Από τη Θεωρία στην Πράξη. Αθήνα: Αυτοέκδοση.Χριστιάς, I. (2009) Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας. Αθήνα: Γρηγόρης.