Γνωρίζοντας τον Μινωικό πολιτισμό στους Ρομά

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.2, 2012, pages 225-238

Issue:
Pages:
225-238
Author:
Abstract:
Τhe Regional Office of Prehistoric and Classical Antiquities in Rethymno run the experimentaleducational program “Culture as means of social integration”. Now, participating in the program ‘Education of Roma children, we try to adapt our experience to a special category of children, the Roma, part of a multiculturai/polyphonic and dynamic society that is shaped in our days.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
πρόγραμμα "εκπαίδευση των παιδιών Ρομά", Μινωϊκός πολιτισμός, πολυπολιτισμική κοινωνία
References (1):
  1. Βαρδάκη, Ε. (2006) Ο συμβολικός ρόλος της κατανάλωσης κρέατος. Μια εθνογραφική υπόθεση με αρχαιολογικές προεκτάσεις. Στο Γαβριλάκη, Ει., Τζιφόπουλος, Γ. (ετπμ.), Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου «Ο Μυλοπόταμος από την Αρχαιότητα ως Σήμερα. Περιβάλλον, Αρχαιολογία, Ιστορία, Λαογραφία, Κοινωνιολο- γία (Πάνορμο, 24-30 Οκτωβρίου 2003). VII: Νεότεροι Χρόνοι. Περιβάλλον, Ιστορία, Κοινωνιολογία. Ρε'θομνο: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρέθυμνου, 213-228.Borrelli, Μ. (2006) Διαπολιτισμική Παιδαγωγική μεταξύ οικονομίας και πολιτικής. Στο: Γκόβαρης, X., Θεοδωροπούλου, Ε., Κοντάκος, A (επιμ.), Η παιδαγωγική πρόκληση της πολυπολιτισμικότητας. Ζητήματα θεωρίας και πράξης της Δια- πολιτισμικής Παιδαγωγικής. Αθήνα: Ατραπός, 19-30.Γαβριλάκη, Ει. (2011 ) Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Εφορείας στα Αρχαιολογικά Μουσεία Ρέθυμνου και Χανίων. Οι συγκυρίες των απαρχών, η σύνδεση με την τοπική κοινωνία και το μέλλον του. Στο: Γαβριλάκη, Ει. (επιμ.), Πρακτικά της Συνάντησης για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τη μουσειακή αγωγή «Η Άνοιξη των Μουσείων» (Ρέθυμνο, 8-10 Μαΐου 2009). Ρέθυμνο: ΚΕ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Ιστορική και Ααογραφική Εταιρεία Ρέθυμνου, 45-53.Γαβριλάκη, Ει. (2010) Η εκπαιδευτική πολιτική της ΚΕ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και ο δυναμικός ρόλος της στην τοπική κοινωνία. Βέμη, Μ., Νάκου, Ει. (επιμ.) Μουσεία και Εκπαίδευση. Αθήνα: Νήσος, 255-261.Γαβριλάκη, Ει. (2008) Το Μουσείο σαν παιχνίδι ή η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Στο: Χουρδάκης, Α., Νικολουδάκη-Σουρή, Ε. (επιμ.), Πρακτικά Επιστημονικού Διημέρου Η Τέχνη και ο Πολιτισμός ως ευέλικτο πεδίο διαθεματικών προσεγγίσεων. Προτάσεις για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Ρέθυμνο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 13 -14.5.2006). Επιστήμες Αγωγή, θεματικό τεύχος.Γαβριλάκη, Ει. (2005) Υφαντική: μία ανθρώπινη ανάγκη ως εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στο: Πολάκης, Γ., Στρατιδάκης, X. (επιμ.), Πρακτικά της Ε' Παγκρήτιας Συνάντησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων «Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στην Κρήτη (5)» (Καρωτή, 15.3.2003). Ρέθυμνο: Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δήμος Ααππαίων, 15-20.Γαβριλάκη, Ει. (2002/2003) Ορισμός, μεθοδολογία και στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Από τον Πρεβέρ στον Μπρεχτ, Κρητολογικά Γοάμματα 18, 345-352.Γαβριλάκη, Ει., Γ. Βενιέρη (1996) Κεραμική, ένα όχημα για ταξίδια στον χρόνο. Στο: Γαβριλάκη, Ει. (επιμ.), Πρακτικά της Είμερίδας ",Κεραμικά εργαστήρια από την Αρχαιότητα ως σήμερα" (Μαργαρίτες, 30.9.1995). Ρέθυμνο: Ιστορική και Ααογραφική Εταιρεία Ρέθυμνου, 153-166.Γαβριλάκη, Ει., Α. Μαλαγάρη (1999) Ταύροι και ελάφια, ναυτίλοι και χταπόδια ζωντανεύουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου. Ρέθυμνο: Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ρεθύμνης, Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ενημέρωσης Φάλκονας.Γαβριλάκη, Ei., X. Μπούρμπου (2000) Ταξίδια και εμπόριο στη Μινωική Εποχή. Πρόγραμμα Μελίνα (βιβλία για τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή). Ρέθυμνο: ΚΕ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.Γαβριλάκη, Ει., Α. Κάντα (2001) Το σφραγιστικό σύστημα των πρώτων ανακτόρων. Πρόγραμμα Μελίνα (βιβλίο για το μαθητή). Ρέθυμνο: ΚΕ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.Γαβριλάκη, Ει., Α. Κάντα (2001 ) Μια ιστορία σαν παραμύθι στο Μοναστηράκι Αμα- ρίου. Πρόγραμμα Μελίνα (βιβλίο για τον μαθητή). Ρέθυμνο: ΚΕ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.Γκότοβος, A. Ε. (2002) Εκπαίδευση και ετερότητα. Αθήνα: Μεταίχμιο.Γκότοβος, A. Ε. (1985) Παιδαγωγική αλληλεπίδραση. Επικοινωνία και κοινωνική μάθηση. Αθήνα.Γκότσης, Σ. (2011) «Εμείς» και οι «Αλλοι» στη μουσειακή εκπαίδευση: αναφορά σε εκδοχές της διαπολιτισμικότητας, μέσα από παραδείγματα ελληνικών εφαρμογών. Στο: Γαβριλάκη, Ει. (επιμ.), Πρακτικά της Συνάντησης για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τη μουσειακή αγωγή «Η Άνοιξη των Μουσείων» (Ρέθυμνο, 8-10 Μαΐου 2009). Ρέθυμνο: ΚΕ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Ιστορική και Ααογραφική Εταιρεία Ρεθύμνου, 55-66.Γκότσης, Σ. (2006) Μουσεία και νέοι: προβληματισμοί πάνω σε ένα μεταβαλλόμενο τοπίο. Πρακτικά της ημερίδας «Μουσεία και Νέοι επισκέπτες, Αθήνα, Ενημερωτικό Δελτίο ICOM (έκτακτη έκδοση), (5) 2-4.Θεοφιλίδης, X., Μ. Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, Α. Δαμιανός (1991 ) Ενεργητική μάθηση και συνεργασία. Απάντηση στις προκλήσεις της εποχής, Αθήνα.Ιέρ Π. (2007) Τόπο στο παιχνίδι! Μαθαίνω να παίζω, μαθαίνω να ζω. Αθήνα: Μεταίχμιο.Κανακίδου, Ε., Β. Παπαγιάννη (1998) Διαπολιτισμική αγωγή, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.Κάτσικας, X., Ε. Πολίτου (2005) Εκτός «τάξης» το διαφορετικό; Τσιγγάνοι, μειονοτικοί, παλλινοστούντες και αλλοδαποί στην ελληνική εκπαίδευση, Πρόλογος Β. Αλεξίου, Αθήνα: Gutenberg, Σειρά Διαπολιτισμική Αγωγή.Κόκκινος, Γ. (1998) Διδακτική της Ιστορίας: εργαλείο του παραδοσιακού λόγου ή πεδίο ανάδυσης ενός κριτικού πνεύματος. Αόγος και Πράξη 42 (1990), 108-114.Κόκκινος, Γ. (1998α) Από την Ιστορία στις ιστορίες, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.Αβδελλά, Ε. (1998) Ιστορία και Σχολείο. Αθήνα: Νήσος.Κουργιαντάκης, X. (2005) Ιστορική σκέψη και ενσυναίσθηση των μαθητών της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπαίδευσης στην Ιστορία. Διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.Κυριακίδης, Γ., Μ. Μιχαηλίδου (επιμ.) (2006) Η προσέγγιση του Άλλου. Ιδεολογία, μεθοδολογία και ερευνητική πρακτική. Αθήνα: Μεταίχμιο.Ματσαγγουρας, Η. Γ. (1987) Ομαδοκεντρική διδασκαλία και μάθηση. Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας κατά ομάδες. Αθήνα: Γρηγόρης.Νάκου, Ει. (2006) Τα παιδιά και η ιστορία. Ιστορική σκέψη, γνώση και ερμηνεία. Αθήνα: Μεταίχμιο.Κόκκινος, Γ., Ει. Νάκου (επιμ.) (2000) Προσεγγίζοντας την ιστορική εκπαίδευση στις αρχές του 27 ου αιώνα. Αθήνα: Μεταίχμιο.Ντούσας, Δ. (1997) Rom και φυλετικές διακρίσεις στην Ιστορία, την Κοινωνία, την Κουλτούρα, την Εκπαίδευση και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Gutemberg: Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης και Κοινωνικής Πολιτικής.Ουόλτερ, Μ. (1997) Περί ανεκτικότητας. Αθήνα: Καστανιώτη. Σειρά Αναστοχασμός.Πουρκός, Μ. (2008) Μιχαήλ Μπαχτίν και διαλογικότητα: μια εισαγωγή. Στο: Πουρ- κός, Μ. (επιμ.), Προοπτικές και όρια τηςΔιαλογικότητας στον Μιχαήλ Μπαχτίν. Εφαρμογές στην Ψυχολογία, την Εκπαίδευση, την Τέχνη και τον Πολιτισμό. Ηράκλειο: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, 57-104.Πουρκός, Α. Μ. (2007) Η αφήγηση στην Ψυχολογία. Προς μια διαλογική προσέγγιση. Στο: Πουρκός, Μ. (επιμ.), Λογοτεχνία - Διαλογικότητα - Ψυχολογία: κριτικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Ατραπός, 144-198.Τζαχίλη, Ί. (1997) Υφαντική και υφάντρες στο Προϊστορικό Αιγαίο. 2000-1000 π.Χ. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.Taylor, Κ. (2007) Διδάσκοντας με αναπτυξιακή πρόθεση. Στο J. Mezirow και συνεργάτες (επιμ.), Η μετασχηματίζουσα μάθηση. (Επιστ. επιμ. Α. Κόκκος. Μετ. Γ. Καλαουζίδης), Αθήνα: Μεταίχμιο, 183-209.Χρυσουλάκη, Σ. (1998) Εγώ ο Ίκαρος. Εκπαιδευτικός Φάκελος 3: Ο Μινωικός Πολιτισμός (βιβλίο για τον μαθητή). Πρόγραμμα Μελίνα. Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Πολιτισμού.