"Έρευνα δράση" σε δημοτικά σχολεία της Κρήτης για την ένταξη μαθητών με πολιτισμικές, ψυχοκοινωνικές και μαθησιακές ιδιαιτερότητες : θεωρητικοί προβληματισμοί και προοπτικές παρέμβασης

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.2, 2012, pages 191-224

Issue:
Pages:
191-224
Author:
Abstract:
In this article are mainly discussed the theoretical and methodological dimensions of a psychosocial intervention program aimed at supporting students with psychosocial, learning, and cultural particular characteristics, as well as their families and their teachers, in an effort to effectively include these groups of students within the ordinary school setting. In addition, we present the principal objectives, scopes and areas of intervention of this program, while discussing the difficulties, limitations and methodological particularities of similar inclusive practices. Furthermore, the experiences of the intervention group of working with students at risk, their families, and their teachers, is also discussed in this paper. In the last part of this article a form of self-assessment of the intervention program outcomes is also presented. The presentation of this project is limited to a descriptive level, while the results of the intervention will be analyzed and presented in a systematic way in another paper.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
έρευνα δράση, ψυχοκοινωνική-μαθησιακή υποστήριξη, μαθητές με ιδιαιτερότητες, μαθητές Ρομά, ενταξιακές πρακτικές
Notes:
Περιέχει σημειώσεις και βιβλιογραφία
References (1):
  1. Ainscow, Μ., Τ. Booth, A. Dyson, Ρ. Farrell, J. Frankham, F. Gallannaugh, A. Flowes & R. Smith (2006) Improving Schools, Developing Inclusion. London: RoutledgeArmstrong, F. & M. Moore (2004) Action Research for Inclusive Education: Changing Places, Changing Practices, Changing Minds. London: Routledge/Falmer.Barton, L. (2010) Οι προκλήσεις της Ενταξιακής Εκπαίδευσης σε διάφορα πλαίσια. Επιστήμες Αγωγής [Θεματικό Τεύχος], 23-32.Barton, L. & F. Armstrong (Eds.) (2008 Policy, Experience and Change: Cross-Cultural Reflections on Inclusive Education. Dordrecht: Springer Books.Charmaz, K (2006) Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative Analysis. London: Sage Publications.Cornwall, J. & & L. Graham-Matheson (Eds) (2012) Leading on Inclusion: Dilemmas, debates and new perspectives. London: Routledge.Crooks, D. L. (2001 ) The importance of symbolic interaction in grounded theory research on women's health. Health Care for Women International, 22,11-27.Δαφέρμος, M. (2006) Περιθωριοποίηση και εκπαιδευτική ένταξη. Η περίπτωση των Τσιγγάνων του Ηρακλείου. Αθήνα: Ατραπός.Dey, I. (1999) Grounding Grounded Theory Guidelines for Qualitative Inquiry. San Diego: Academic Press.European Agency for Development in Special Needs Education (2010) Inclusive Education in Action. Project, Framework and Rationale. Brussels, www.european- agency.orgFraser, M. W. (2004) The ecology of childhood: A multisystemic perspective. In M.W. Fraser (Ed.), Risk and Resilience in Childhood. An Ecological perspective, (pp.1 -12). Washington, DC: NAWS Press.Hart, A. et al. (in press) Connected Communities. Community-university partnerships through communities of practice.Κουρκούτας, H. (2008) Οικοσυστημικε'ς προσεγγίσεις στην Κλινική Ψυχολογία και την Ειδική Αγωγή: αρχε'ς ολιστικών παρεμβάσεων σε ατομικό, οικογενειακό και σχολικό επίπεδο. Στο Η. Κουρκούτας & J. Ρ. Chartier (Επμ.). Παιδιά και Έφηβοι ρε Ψυχοκοινωνικές και Μαθησιακές Διαταραχές. Στρατηγικές παρέρβασης (σ. 37-82). Αθήνα: Τόπος.Κουρκούτας, Η. (2008α) Από τον «Αποκλεισμό» στην «Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης»: Προβληματισμοί και προοπτικε'ς σε σχε'ση με την ε'νταξη και συνεκπαίδευση παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες. Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία, 1, 79-120.Κουρκούτας Η. (2010) Βασικε'ς επισημάνσεις και θεωρητικοί προβληματισμοί γύρω από την «Ενταξιακή Προσέγγιση», Επιστήρες Αγωγής [Θεματικό Τεύχος], 9-23.Κουρκούτας, Η. (2011) Προβλήρατα συμπεριφοράς στα παιδιά: Παρεμβάσεις στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου. Αθήνα: Τόπος.Kourkoutas, Ε. (2010) Education inclusive dans les pays méditerranéens: Réflexions critiques sur les obstacles et les perspectives. In M. Carrozzino & P. Ruffinatto (Eds.) Dignity and effective citizenship for the person with disabilities (pp. 207-233). Roma: Nuove Frontiere.Kourkoutas, E. & M. Xavier Raul (2010) Counseling children at risk in a resilient contextual perspective: A paradigmatic shift of school psychologists' role in inclusive education, Social & Behavioral Science, 5,1210-19. ELSEVIER.Lascioli, A. & M. Onder (2010) Από την τοποθέτηση στο σχολείο στην ενσωμάτωση: ο Ιταλικός δρόμος. Από την ενσωμάτωση στην Ενταξιακή Εκπαίδευση: η Ευρωπαϊκή προοπτική, Επιστήμες Αγωγής [Θεματικό Τεύχος], 39-50Αυδάκη, Α. (Επ. Επμ.) (2013) Ρομά. Πρόσωπα πίσω από τα στερεότυπα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.May, Τ. (2002) Qualitative research in Action. London: Sage.McNiff, )., P. Lomax & J. Whitehead (2003) You and your action research project. Abingdon: Routledge.Robson, C. (2007) Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. Ένα μέσον για κοινωνικούς επιστήμονες και επαγγελματίες ερευνητές. Αθήνα: Gutenberg.Sabornie, E. J. (2004) Qualitative research and its contributions to the knowledge of emotional and behavioral disoders. In R. B. Rutherfoord Jr., Μ. M. Quinn & S.R.Mathur (Eds.) Handbook of research in emotional and behavioural disorders (pp. 567- 581). New York: The Guilford Press.Παπαδόττοολος, I. (2012) Ρομά στην Ελλάδα. Η πραγματικότητα σε 22 Δήμους. Αθήνα: Παρισιανοό ΑΕ.Ιούλης, Σ.Γ. (2008) Ένα Σχολείο για Όλους. Από την έρευνα στην πράξη. Παιδαγωγική της ένταξης. Τόμος Β. Αθήνα: GutenbergQuicke, J. (2008) Inclusion and Psychological Intervention in Schools: A Critical Autoethnography. New York: Springer.Thomas, G. & A. Loxley (2007) Deconstructing Special Education and Constructing Inclusion (2nd ed.). Buckingham, UK: Open University.Valle, J. (2011 ) Rethinking Disability: A Disability Studies Approach to Inclusive Practices. New York: McGraw-Hill.Willig, C. (2008) Introducing qualitative research in psychology: Adventures in theory and method. Buckingham, UK: Open University