Τα παιδιά των Ρομά στο δημοτικό σχολείο : πολιτισμικός εμπλουτισμός ή ανασταλτικός παράγων; Οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.2, 2012, pages 135-150

Issue:
Pages:
135-150
Abstract:
The Rom comprise a birth group in the inside of the Greek community that is characterized by special attributes. Their different way of life, in relation to the dominant population, their special valuable system, their different language, their low social-economical position on the sociable pyramid consist their special hallmarks. The present thesis intended to investigate the positions and the ideas of the educators (teachers) in 18 primary schools in the Prefecture of Ilia regarding how they distinguish the presence of the Rom children in the primary schools. As cultural enrichment or inhibitors.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
μαθητές Ρομά, εκπαιδευτικοί, πολιτισμικός εμπλουτισμός, ανασταλτικός παράγοντας
Notes:
Περιέχει πίνακες
References (1):
  1. Αζίζι-Καλαντζή A., Α. Ζώνιου-Σιδέρη, Α. Βλάχου (1996) Προκαταλήψεις και Στερεότυπα. Δηριουργία και Αντιμετώπιση, Αθήνα: Υ.Π.Ε.Π.Θ & Γ.Γ.Λ.Ε., 44-49.Ασκούνη, Ν. (2001) Εθνοκεντρισμός και πολυπολιτισμικότητα: η αναζήτηση ενός νέου προσανατολισμού της εκπαίδευσης. Στο: Ανδρούσου, Αλ./Ασκούνη Ν./Μάγος Κ./ Χρηστίδου-Αιοναράκη Σ. Εκπαίδευση: πολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες. Τόμος Β, ΕΑΠ.Βαξεβάνοχλου, Α. (2001) Έλληνες Τσιγγάνοι: Περιθωριακοί και Οικογενειάρχες, Αθήνα.Βασιλειάδου, Μ., Μ. Παυλή-Κορρέ (1998) Όποιος ξέρει πολλά, πολλά τραβάει. Αθήνα: ΥΠ-ΠΟ, ΓΓΛΕ.Ben, Jelloun, Tahar (1998) Ο ρατσισμός όπως τον εξήγησα στην κόρη μου. Αθήνα.Borg, W., Μ. Gall (1983) Educational Research: An Introduction, 4th edition. New York and London: Longman.Cech, P. (2008) Roma in Thrakien. Gesellschaû für bedrohte Völkerhttp://www.gfbv.it/3dossier/sinti-rom/thrakien.html (13.10.2010).ΓΔ 16701/51/12-3-1979.Γκότοβος, A. ( 2004) Εκπαιδευτική ένταξη παιδιών με ρόμικη προέλευση: εμπειρίες και προοπτικές. Ιωάννινα.Δαμανάκης, Μ. (2002) Εκπαίδευση των Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών στην Ελλάδα. Αθήνα.Διβάνη, Α. (2003) Η κατάσταση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα. Εθνική επιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου, www.nch .gr (12.12.2010).ECRI (2009) Έκθεση της ECRI για την Ελλάδαhttp://www.coe.int/t7dgh l/monitoring/ecri/Country-by-country/Greece/GRC-CbC- IV-2009-031-GRC.pdf (12.12.2010).Farkas, L. (2007) Segregation of Roma children in education. Adressing Structural Discrimination through the Race Equality Directive. European Commission. Luxembourg.Ζάχος, Δ. (2007) Εκπαίδευση και Χειραφέτηση. Θεσσαλονίκη.Καλούτση, Α. (Επιμ.) (1993) Παιδί και Πληθυσμιακές Μετακινήσεις: Ψυχολογικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Προβλήματα. Αθήνα.Λιακόπουλος, Γ., I. Μανιώτης (2004) Ο κοινωνικός αποκλεισμός των Τσιγγάνων Ζε- φυρίου. Στο: Π. Γεωργογιάννης, (επιμ.), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα, Τόμος III, Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δια- πολιτισμική Εκπαίδευση-Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα», Πάτρα, ΚΕ.Δ.ΕΚ., 45-62.Μουχελή, Α. (1996) Τσιγγάνοι και κοινωνικός αποκλεισμός. Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.Μουχελή, Α. (1999) «Τσιγγόινοι και κοινωνικός αποκλεισμός». Στο: Καραντινός, Δ. κ.α.(επιμ,), Διαστάσεις του Κοινωνικού Αποκλεισμού στην Ελλάδα. Κύρια θέματα και προσδιορισμός προτεραιοτήτων πολιτικής, Έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τόμος Α', Αθήνα: Ε.Κ.Κ.Ε., 41-525.Νόβα-Καλτσουνη, Χρ. (2004) Η τσιγγάνικη οικογένεια στην ελληνική κοινωνία. Αθήνα. ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο Αθηνών.Νόβα-Καλτσούνη, Χρ. (2006) Μεθοδολογία εμπειρικής έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες. Ανάλυση δεδομένων με τη χρήση του SPSS. Αθήνα.Ντούσας, Δ. (1997) ROM και φυλετικές διακρίσεις στην ιστορία, την κοινωνία, το Σχολείο. Αθήνα.Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination Adopted and opened for signature and ratification by General Assembly resolution 2Ί06 (XX) of 21 December 1965.Πανταζής, B. (2009) Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δικαιώματα του Παιδιού και Εκπαίδευση. Αθήνα.Τσιάκαλος, Γ. (1998) Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Αθήνα.Τσιάκαλος, Γ. (2000) Οδηγός Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης. Αθήνα.UNESCO-ECOSOC (2007) Segregation of Roma children in education. Ad ressi ng Structural Discrimination through the Race Equality Directive http://www.unesco.de/recht_auf_bildung.html?&L=0 (12.11.2010).UNICEF (Ελληνικό Τμήμα) (2001 ) Η παιδική εκμετάλλευση στην Ελλάδα. Αθήνα.ΥΠ.Ε.Π.Θ., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πρόγραμμα: Ένταξη τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο. Ιωάννινα. 1997-2001.ΥΠ.Ε.Π.Θ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2007) Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο.ΥΠΕΠΘ (2008) Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Αθήνα.ΥΠΕΠΘ. Ειδική Γραμματεία Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδωνhttp://isocrates.minedu.gov.gr/content_by_cat.asp?catid=231 (15.10.2010).Verdorfer, Μ. (1995) Unbekanntes Volk. Sinti und Roma. Südtirol.Verma, G. K., K. Mallick (2004) Εκπαιδευτική Έρευνα. Αθήνα.Χατζησαββίδης, Σ. (1999) Γλωσσικές μειονότητες και σχολική αποτυχία: Η περίπτωση των Ρομ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο: Σχολική αποτυχία και κοινωνικός αποκλεισμός, Αιτίες, συνέπειες και αντιμετώπιση, Πρακτικά του Η' Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 551-566.