Η κατάσταση των Ρομά σε Σχολεία της Ελλάδας και της Σουηδίας : μια πρώτη συγκριτική διερεύνηση

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.2, 2012, pages 55-70

Issue:
Pages:
55-70
Author:
Abstract:
Presenting a social group as part of a nation usually begins with a historic and cultural reference to the social group in question. It is then attempted to link the past to the present. This presentation, concise or thorough, to be characterized as ‘satisfactory’ and objective’, must encompass references deriving both from members of the same group or members not belonging to this group. In particular, as regards Greek Roma, the references existing so far come from non Roma and not always with the most unselfish incentives or intentions; in particular, this is all the more true as regards references to their origin -course of life- history. Nevertheless, notwithstanding the objective or subjective nature of such references, what is commonly accepted by all is that Roma face social exclusion living in the margins of society.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
παιδιά Ρομά, σχολείο, Ελλάδα, Σουηδία, συγκριτική μελέτη
References (1):
  1. Banks, J.A. (1999) An Introduction to Multicultural Education (2nd ed.). Boston: Allyn and Bacon.Batelaan, Pieter (2003) Steering Committee for Education (CD-ED), Intercultural Education and the Challenge of Religious Diversity and Dialogue in Europe. Strasbourg, March 2003.Brandorf, Martin, Peter Esaiasson och Nicklas H kansson (1996) "Svenska valfr gor.Par- tiernas valdebatt 1902-1994", i Statsvetenskaplig tidskrift 99: 1-36.Council of Europe & Unesco (2007) Education of Roma children in Europe. Towards quality education for Roma children: transition from early childhood to primary education. Final Report Unesco and Council of Europe Expert Meeting.Englund, C, A. Dalsbro (2004) Roma in Public Education. Raxen. National Focal Point for Sweden. Expo Foundation. Sweden: National Focal Point of the Racism and Xenophobia Network operated by the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia.Farkas, L. (2007) Segregation of Roma Children in Education. Addressing Structural Discrimination through the Race Equality Directive. Brussels: European Commicion. Dictetorate - General for Social Affairs and Equal Opportunities Unit G.2.Γκότοβος, A. & Γ. Μάρκου (2003) Παλιννοστούντες και Αλλοδαποί Μαθητές στην Ελληνική Εκπαίδευση. Τεύχος Α: Γενική Περιγραφή. Αθήνα: ΙΠΟ Ε: 68.Γκότοβος, Α. & Γ. Μάρκου (2004) Παλιννοστούντες και Αλλοδαποί Μαθητές στην Ελληνική Εκπαίδευση. Τεύχος Β: Αναλυτικά Στοιχεία. Αθήνα: ΙΠΟ Ε: 3.Γκότοβου, Α. (2007) Μελέτη για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής: Η περίπτωση των Τσιγγανοπαίδων: 17 κ.ε.Gundara, J. (2002) (επιμ.) Intercultural Education, deep democracy and social cohesion. Athens: Institute for Greek Diaspora Education and Intercultural Studies (IPODE).Διβάνη, Λ. (2002) Η κατάσταση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνική Δημοκρατία. Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.Καλογιαννάκη, Π. (2003) Πρακτικά του Συνεδρίου « Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο 2002-2004» Επιστημονικό Συνέδριο Ιωάννινα, 9-10 Μαίοσ 2003.Μάρκου, Γ. (2001 ) Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία. Αθήνα: Ηλεκτρονικε'ς Τέχνες ΕΠΕ.Μάρκου, Γ. (2010) Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Όχημα για την εθνοτικοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα; διαθέσιμο στο: http://www.alfavita.gr/ artro.php?id=14520 (τελευταία ανάκτηση 16/6/2011).Παπακωνσταντίνου, Γ., Μ. Βασιλειάδου, Παυλή-Κορρέ. Οικονομική, πολιτική και πολιτισμική κατάσταση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα: Πρώτη (1998) και δεύτερη (1999) φάση της έρευνας. Διαθέσιμο στο http://repository.edulll.gr/edulll/handle/ 10795/282 (τελευταία ανάκτηση 16/6/2011 ).Παρθένης, Χρ. (2010) Σχεδιάζοντας καινοτόμες πολυπολιτισμικές δράσεις: Το παράδειγμα του Προγράμματος Εκπαίδευση Παλιννοστουντων και Αλλοδαπών Μαθητών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στην Επετηρίδα των Ιωαννίνων (υπό δημοσίευση κείμενο).Open Society Institute (2009) 10 Coals for improving access education for Roma. EU Monitoring and Advocacy Program. Education Support Program. Roma Initiatives.Rodell Olgaç, Christina (2006) Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola: fr n hot till möjlighet. Studies in Educational Sciences 85. Stockholm: HLS Förlag.Rodell Olgaç, Christina (2009) Kulturell och spr klig revitalisering bland romska barn och ungdomar - en väg till självorganisering. En uppföljning av Allmänna arvsfondens 27 romska projekt ren 1996-2009. Stockholm: Allmänna arvsfonden.Skolverket (2007) Römer i skolan. En fördjupadStudie. Rapport 292. Stockholm: Skolver- ket.Torres, A. C. (1998) Democracy, education and multiculturalismi dilemmas of citizenship in a global world. Rowman & Littlefield Publishing.Wiman, M. (2009) Mainstreaming education in Sweden as a good practice. Memorandum of Ministry of Education and Research, Sweden: Stockholm.