Πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα του 21ου αιώνα και ο ρόλος του εκπαιδευτικού

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.2, 2012, pages 9-19

Issue:
Pages:
9-19
Author:
Abstract:
Modern society has selected education as the vehicle to go and meet the new future social needs. The students delivered by any education system can only be as good as its teacher. This paper looks at the role of the teacher in modern multicultural societies.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, πολιτισμική πολυμορφία, ρόλος του εκπαιδευτικού
References (1):
  1. Boyd, W. & King, E.J. (1964) The History of Western Education. London: Adam and Charles Black.Coetzee, J.Chr. (1958) Inleiding tot die Historiese Opvoedkunde. Johannesburg: Voor- trekkerpers.Δαμανάκης, M. (2007) Ταυτότητες και Εκπαίδευση στη Διασπορά, Αθήνα: Gutenberg.Duggan, S.P. (1916) A Student Textbook in the History of Education. New York: Apple- ton-Century.Cohen, Y. A. (1970) Schools and Civilisation States. In: Fischer, J. (ed.) The Social Sciences and the Comparative Study of Educational Systems. Scranton: International Textbook Company.Great Britain (1984) Education for All: The Report of the Committee of Inquiry into the education of Children of Minority Groups. London: HMSO.International Organisation of Migration (2012) Facts and Figures, [http://www.iom.int/ jahia/Jahia/about-migration/facts-and-figures/lang/en][Date of Access: 3 September 2012],Hartshorne, K. (1989) The State, Democracy and the Education of Black South Africans. In: De Lange, J.P. et al. (eds), Politiek en die Onderwys. Pretoria: RGN.Καρράς, K. & C.C. Wolhuter (επιμ.) (2012) Η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών στον 27° αιώνα. Αθήνα: Ιων. Kumashiro, Κ. (2002) Troubling Education: Queer Activism and Anti-oppressive Pedagogy. New York: Routledge.Kung, H. (1991 ) Global responsibility in search of a new world ethic. London: SCM Press.Idenburg, Ph.J. (1975) Theorie van bet Onderwijsbeleid Gronignen: Tjeenck Willinck.Leicester, M. (1992) Antiracism versus the new multiculturalism: moving beyond the interminable debate. In: Lynch, J., Modgil, C. & Modgil, S. (eds), Cultural Diversity and the Schools: Equity and Excellence? Education and Cultural Reproduction. London: Falmer.Μάρκου, Γ. (1997) Εισαγωγή στη Διαπολιτισρική Εκπαίδευση. Αθήνα: Κέντρο Διαττο- λιτισμικής Αγωγής, Παν/μιο Αθηνών.May, S. (1999) Critical Multiculturalism: Rethinking Multicultural and Antiracist Education. London: Falmer.Pistorius, P. (1982) Gister en Vandagin die Opvoeding. Potchefstroom: Pro Rege.Power, E.J. (1962) Main Currents in the History of Education. New York: McGraw-Hill.Rattansi, A. (1992) Changing the subject: racism, culture and education. In: Donald, J. and Rattansi, A. (eds). Race, Culture and Difference. London: Sage and the Open University Press, 11 -48.Schafer, A. & D.G. Victor (2000) The future mobility of the world population. Transportation Research 34,171-205.Suid-Afrikaanse Regskommissie (1989) Croep- en Menseregte (Werkstuk 25, projek 58). Pretoria: Suid-Afrikaanse Regskommissie.Van Zyl, P. (1973) Opvoedkunde, Deel 7. Braamfontein: De Jong.Welch, A.Q. (1991 ) Knowledge and Legitimation in Comparative Education. Comparative Education Review 35(3), 508-531.Wolhuter, C.C. (2012) Godsdiens in Onderwys in Suid-Afrika: Beligting vanuit interna- sionaal-vergelykende perspektiewe. Tydskrif vir Christelike Wetenskap 48 (1 &2), 171-201.