Η ιστορική ύλη ως θέμα της λογοτεχνίας

Part of : Παρνασσός ; Vol.Γ, No.2, 1961, pages 239-253

Issue:
Pages:
239-253
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Διάλεξις, οργανωθείσα υπό της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, δοθείσα δε εις την αίθουσαν της Εταιρείας των Φίλων του Λαού το εσπέρας της 22ας Δεκεμβρίου 1960. Δημοσιεύεται υπό την μορφήν που εγράφη, ως ομιλία, χωρίς βιβλιογραφικόν υπόμνημα και συμπληρώσεις ή μεταβολάς, διότι αποτελεί σύνοψιν ευρυτέρας μελέτης επί του θέματος.