Ανθρωπισμός και τεχνική εις την σύγχρονον ζωήν

Part of : Παρνασσός ; Vol.Δ, No.4, 1962, pages 509-517

Issue:
Pages:
509-517
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το κείμενον της παρούσης μελέτης είναι βελτίων δευτέρα έκδοσις ομιλίας γενομένης την 30ην Ιανουρίου 1959 εις το Δημοτικόν Θέατρον Πειραιώς. Η εν τω επιλόγω προταθείσα τότε ίδρυσις της "Ελληνικής Ανθρωπιστικής Εταιρείας" επραγματοποιήθη την 30ήν Μαρτίου 1959