Μουσείο και σχολείο : διαδικασία οργάνωσης διδακτικής επίσκεψης

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.1, 2004, pages 110-115

Issue:
Pages:
110-115
Author:
Abstract:
Thisi dea article is that present to be thist he visit basic effective issues about is necessary the visit too fbethe prepared museum by by the theteacher students.appropriately.The main The teacher has to give information about the museum before the visit. During the visit students have to have the opportunity to approach the exhibits, to know these better and much more to looking for the answers in their questions. It is important to compare the old conditions of the life with paramétrés of the contemporary life. After the visit all of this knowledge is significant to be use in any time of teaching and in any lesson.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
μουσείο, εκπαίδευση, διδασκαλία, βίωμα, προετοιμασία
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία