[Βιβλιοκριτική] Δωρόθεος, Μητροπολίτης Πριγκιποννήσων, Η συνάντησις

Part of : Παρνασσός ; Vol.Β, No.4, 1960, pages 606

Issue:
Pages:
606
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων Δωροθέου, Η συνάντησις, Αθήναι I960, σχ. 8ον, σσ. ιβ' + 242+1 είκ. ε.κ