[Βιβλιοκριτική] White, Heather. Studies in Late Greek Epic Poetry

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΛΓ, No.1, 1991, pages 386

Issue:
Pages:
386
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Heather White, Studies in Late Greek Epic Poetry, Amsterdam 1987, σσ. 154.