Για την ιστορία δύο πόλεων και την αρχαιολογία πολλών άλλων

Part of : Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών ; Vol.XXXII-XXXIV, 1999, pages 221-234

Issue:
Pages:
221-234
Parallel Title:
About the tale of two cities and the archaeology of many others
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Abstract:
This article consists of a written version of a paper read at the Archaeological-Museological Conference “Museum Exhibitions and Re-exhibitions” organised by the Vth Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities of Sparta (Sparta, 26-28 November 1999), with the prospect of creating a new museum within the historical town. The proposal put forward involves the museological treatment of the archaeological finds from various periods relating to the peripheral historical societies of Lakonia, in connection with the cultural models provided by the central political authority of the day.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
μουσειολογία, Σπάρτη, Λακωνία
Notes:
Περιέχει εικόνες