[Βιβλιοκριτική] Schachermeyr, Fritz, Griechenland im Zeitalter der Wanderungen. Vom Ende der mykenischen Ära bis auf die Dorier

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.3, No.1-2, 1982, pages 279-283

Issue:
Pages:
279-283
Section Title:
Βιβλιοκριτικά σημειώματα = Notices on books
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
προϊστορία
Notes:
Schachermeyr Fritz, Griechenland im Zeitalter der Wanderungen. Vom Ende der mykenischen Ära bis auf die Dorier (Die Agäische Frühzeit IV), Wien 1980 σσ. 500, πίν. 67 καί ένας έγχρωμος παρένθ., εικ. 117 και ένας παρένθ. χάρτης.