[Βιβλιοκριτική] Yatromanolakis, Dimitris; Roilos, Panagiotis(eds.) Greek Ritual Poetics, Προς μια τελετουργική ποιητική

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΜΑ, 2007, pages 954-960

Issue:
Pages:
954-960
Section Title:
Βιβλιοκρισίες - Βιβλιοπαρουσιάσεις
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Dimitris Yatromanolakis / Panagiotis Roilos (eds.), Greek Ritual Poetics, Cambridge Mass. / London, Center for Hellenic Studies / Trustees for Harvard University, Washington D. C. and Foundation of the Hellenic World, Athens, Greece, distributed by Harvard University Press 2004, σελ. IX+482, μερικές εικ., ISBN 0-674-01792-7, Δημήτρης Γιατρομανωλάκης / Παναγιώτη Ροϊλός, Προς μια τελετουργική ποιητική, πρόλογος Marcel Detienne, μετάφραση Εμμανουήλ Ιωάννης Σκούρας, Αθήνα, εκδόσεις Αλεξάνδεια 2005, σελ. 191, ISBN 960-221-325-6