[Βιβλιοκριτική] Walter, Hans, Alt-Ägina. Die vorgeschichtliche Stadt. Befestigungen

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.3, No.1-2, 1982, pages 251-262

Issue:
Pages:
251-262
Section Title:
Βιβλιοκριτικά σημειώματα- Notices on books
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
προϊστορία , Αίγινα
Notes:
Alt-Ägina. Herausgegeben von Hans Walter. Band III,1. Die vorgeschichtliche Stadt. Befestigungen. Häuser Funde von Hans Walter und Florens Felten, Verlag Philipp von Zabern, Mainz 1981 (ISBN 3 8053-0007-7), 22*31 έκ„ Textband, σσ. 187 / Talfelband, πίν. 128 μέ έγχρωμο πλάνο (1) καί άχρ. πλάνα (2-12), DM 248.