Σύγχρονες τάσεις στη διά βίου εκπαίδευση στην Ελλάδα : Η περίπτωση της Γενικής Γραμματείας εκπαίδευσης ενηλίκων (ΓΓΕΕ)

Part of : Εκπαίδευση ενηλίκων ; No.15, 2008, pages 26-31

Issue:
Pages:
26-31
Section Title:
Άρθρα-Μελέτες-Έρευνες
Author:
Abstract:
Στο άρθρο αυτό επιχειρείται μια χαρτογράφηση και περιγραφήτης διά βίου εκπαίδευσης στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνιαμε επίκεντρο βασικές διατάξεις του νόμου 3369/2005 για τησυστηματοποίηση της διά βίου μάθησης, και τις δράσεις τηςΓενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΓΓΕΕ) για τηνπροώθηση και την οργάνωση της εκπαίδευσης των ενηλίκων,όπως αυτά διαμορφώθηκαν υπό το πρίσμα του Υπομνήματοςτης Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διά βίου μάθηση (CEC, 2000)και το κείμενο επικοινωνίας για την πραγμάτωση μιας ευρωπαϊκήςπεριοχής διά βίου μάθησης (CEC, 2001). Στόχος τηςπαρούσας εργασίας είναι να απεικονίσει την παρούσα κατάστασηκαι τις νέες τάσεις, και να επισημάνει σημεία προκείμε-νου για τη διαμόρφωση ενός νέου τοπίου στο χώρο της διάβίου στην Ελλάδα και την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεωνστο πλαίσιο των επιταγών της παγκοσμιοποίησης και της κοινωνίαςτης γνώσης.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η Μαρίαα Ν. Γραβάνη είναι Δρ. στο Παν/μιο Πελοπόννησου, Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής (maria.gravani@gmail.com & gravanim@uop.gr),, Ο Ιωάννης Μαρμάρινος είναι καθηγητής στο Παν/μιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας., Οι συγγραφείς ευχαριστούν τους ανώνυμους κριτές και τον Δρα Α. Ευστράτογλου. Χωρίς τη συμβολή αυτών θα ήταν αδύνατη η ολοκλήρωση του άρθρου.