Κοινωνιοπραγματολογική ικανότητα και διδασκαλία της Ελληνικής : η περίπτωση των υποκοριστικών

Part of : Γλωσσολογία ; Vol.20, 2012, pages 65-88

Issue:
Pages:
65-88
Author:
Abstract:
This study aims at sensitizing the teachers of Greek as a second/foreign language on the importance ofinstruction in sociopragmatic aspects of the language, by focusing on Greek diminutives. On the theoreticalbasis of Schmidt’s (1993, 1995, 2001) Noticing Hypothesis, a number of activities are proposed for theteaching of diminutives in the Greek language classroom. These activities are designed to call for noticing thephenomenon under examination, as well as understanding the social parameters that affect its contexts of use.They are also designed to elicit production, as well as metapragmatic analysis and teacher and peer feedback.Most importantly, both the theoretical discussion and the activities intend to inform teachers on theoreticallywell-founded teaching practices with regard to both diminutives and sociopragmatic phenomena in general.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
διδασκαλία της Ελληνικής, πραγµατολογική ικανότητα, συνειδητότητα, υποκοριστικά
Notes:
Οι σελίδες 81-88 αφορούν σε παραρτήματα., Περιέχει σημειώσεις και βιβλιογραφία
References (1):
  1. Alcón, E. & Safont-Jordá, M. P. 2008. Pragmatic awareness in second language acquisition. In J.Cenoz & N. H. Hornberger (eds), Encyclopedia of Language and Education Vol. 6. New York:Springer, 193-204.Antonopoulou, E. & Sifianou, M. 2003. Conversational dynamics of humour: Τhe telephone game inGreek. Journal of Pragmatics 35, 741-769.Bardovi-Harlig, K. 1999. Exploring the interlanguage of interlanguage pragmatics: Α research agendafor acquisitional pragmatics. Language Learning 49, 677-713.Bardovi-Harlig, K. 2001. Empirical evidence of the need for instruction in pragmatics. In K. Rose &G. Kasper (eds), Pragmatics in Language Teaching. New York: Cambridge University Press,13-32.Bardovi-Harlig, K. & Dörnyei, Z. 1998. Do language learners recognize pragmatic violations?Pragmatic versus grammatical awareness in instructed L2 learning. TESOL Quarterly 32 (2),233-262.Barron, A. 2002. Acquisition in Interlanguage Pragmatics: Learning How to Do Things with Words ina Study Abroad Context. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.Bella, S. 2009. Invitations and politeness in Greek: Τhe age variable. Journal of Politeness Research5, 243-271.Bella, S. 2011. Mitigation and politeness in Greek invitation refusals: Effects of length of residence inthe target community and intensity of interaction on non-native speakers’ performance. Journalof Pragmatics 43, 1718-1740.Bella, S. 2012. Length of residence and intensity of interaction: Modification in Greek L2 requests.Pragmatics 22, 1-39.Blum-Kulka, S. 2005 [1992]. The metapragmatics of politeness in Israeli society. In R. Watts, S. Ide& S. Ehlich (eds), Politeness in Language: Studies in its History, Theory and Practice. Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 255-280.Blum-Kulka, S., House, J. & Kasper, G. (eds) 1989. Cross-Cultural Pragmatics: Requests andApologies. Norwood, NJ: Ablex.Brown, P. & Levinson, S. 1987. Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge:Cambridge University Press.Dabaŝinkiene, I. 2009. Intimacy, familiarity and formality: Diminutives in Modern Lithuanian.Lituanus 55, 1-10.Daltas, P. 1985. Some patterns of variability in the use of diminutive and augmentative suffixes inspoken Modern Greek Koine (MGK). Γλωσσολογία/Glossologia 4, 63-88.Εµµανουηλίδης, Π. & Πετρίδου-Εµµανουηλίδου, Ε. 1999. Η ελληνική γλώσσα: Επικοινωνιακός λόγος(για τους οµογενείς, για τους παλιννοστούντες, για τους ξένους και γενικά για όσους θέλουν ναβελτιώσουν τα ελληνικά τους). Αθήνα: Μεταίχµιο.Economidou-Kogetsidis, M. 2008. Internal and external mitigation in interlanguage requestsproduction: The case of Greek learners of English. Journal of Politeness Research 4, 111-138.Eloeva, F. 1997. Greek diminutives and the puristic tendencies in the development of Greek. In G.Drachman, A. Malikouti-Drachman, C. Klidi & J. Fykias (eds) Greek Linguistics ’95.Proceedings of the Second International Conference in Greek Linguistics. Salzburg 22-24September 1995. Graz: Neugebauer, 249-256.Eslami-Rakesh, Z. 2005. Raising the pragmatic awareness of language learners. ELT Journal 59, 199-208.Faerch, C. & Kasper, G. 1989. Internal and external modification in interlanguage request realization.In S. Blum-Kulka, J. House & G. Kasper (eds), Cross-Cultural Pragmatics: Requests andApologies. Norwood, NJ: Ablex, 221-247.Fasold, R. 1990. The Sociolinguistics of Language. Oxford: Blackwell.Gumperz, J. J. 1982. Discourse Strategies. Cambridge: Cambridge University Press.Haas, M. 1978. The expression of diminutives. In A. S. Dil (ed.) Language, Culture and History:Essays by Mary Haas. Stanford, CA: Stanford University Press, 82-87.Hassall, T. 2001. Modifying requests in a second language. International Review of AppliedLinguistics in Language Teaching (IRAL) 39, 259-283.Θωµαδάκη, Ε. 2003. Παρατηρήσεις για τη µετακίνηση του τόνου στην κλίση και την παραγωγή.Πρακτικά του 6ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, 18-21Σεπτεµβρίου 2003. ∆ηµοσίευση σε CD-ROM. ∆ιαθέσιµο στο:http://www.philology.uoc.gr/conferences/6thICGL/gr.htmΘωµαδάκη, Ε. 2008. Ελλειπτικά κλιτικά παραδείγµατα και συχνότητα: Η περίπτωση τωνυποκοριστικών. Στο Α. Μόζερ, Αικ. Μπακάκου-Ορφανού, Χ. Χαραλαµπάκης και ∆. Χειλά-Μαρκοπούλου (επιµ.), Γλώσσης χάριν: Τόµος αφιερωµένος στον Καθηγητή ΓεώργιοΜπαµπινιώτη. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, 129-140.Ishihara, N. 2011. Theories of language acquisition and the teaching of pragmatics. In N. Ishihara &A. Cohen (eds), Teaching and Learning Pragmatics: Where Language and Culture Meet.London: Longman, 99-122.Ishihara, N. & Cohen, A. 2011. Learners’ pragmatics: Potential causes of divergence. In N. Ishihara &A. Cohen (eds), Teaching and Learning Pragmatics: Where Language and Culture Meet.London: Longman, 75-96.Jacoby, S. & Ochs, E. 1996. Co-construction: An introduction. Research on Language and SocialInteraction 18, 171-183.Jurafski, D. 1996. Universal tendencies in the semantics of the diminutive. Language 72, 533-578.Καβαρνού, Θ. 2011. Μια πρόταση για τη διδασκαλία των υποκοριστικών στους µαθητές τηςΕλληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας µε βάση τις ιδιαιτερότητες που αυτά παρουσιάζουν καιµε έµφαση στην πραγµατολογική τους αξία. ∆ιπλωµατική Εργασία. ∆ιατµηµατικόΜεταπτυχιακό Πρόγραµµα για τη ∆ιδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας.Πανεπιστήµιο Αθηνών.Κακριδή-Ferrari, M. & Χειλά-Μαρκοπούλου, ∆. 1996. Η γλωσσική ποικιλία και η διδασκαλία τηςΝέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Στο Η Νέα Ελληνική ως ξένη γλώσσα: Προβλήµαταδιδασκαλίας. Αθήνα: Ίδρυµα Γουλανδρή-Χορν, 17-51.Kasper, G. 1997. The role of pragmatics in language teacher education. In K. Bardovi-Harlig & B.Hartford (eds) Beyond Methods. New York: McGraw Hill, 113-136.Kasper, G. & Rose, K. 2002. Pragmatic Development in a Second Language. Oxford: Blackwell.Kondo, S. 2008. Effects of pragmatic development through awareness raising instruction: Refusals byJapanese EFL learners. In E. Alcón & A. Martínez-Flor (eds) Investigating Pragmatics inForeign Language Learning, Teaching and Testing. Clevedon: Multilingual Matters, 153-177.Kramsch, C. 1986. From language proficiency to interactional competence. Modern Language Journal70, 366-372.Μπέλλα, Σ. 2011. Η δεύτερη γλώσσα: Κατάκτηση και διδασκαλία. Αθήνα: Πατάκης.Μπέλλα, Σ. υπό δηµοσίευση α. ∆ιατύπωση αιτηµάτων: ∆ιαφορές µεταξύ φυσικών και µη φυσικώνοµιλητών της Ελληνικής. Τόµος προς τιµήν της οµότιµης καθηγήτριας ΠηνελόπηςΚαλλιαµπέτσου, Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τοµέας Γαλλικής Γλώσσας καιΓλωσσολογίας. Αθήνα: Καρδαµίτσα.Μπέλλα, Σ. υπό δηµοσίευση β. Τα εγχειρίδια της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και ο µύθοςτης επικοινωνιακής µεθόδου. Πρακτικά του 7ου παγκόσµιου συνεδρίου για την ελληνικήγλώσσα: Η διδασκαλία των Νέων Ελληνικών στον κόσµο. Οργανισµός για τη ∆ιάδοση τηςΕλληνικής Γλώσσας. Μεσολόγγι 18-20 Σεπτεµβρίου 2008.Makri-Tsilipakou, M. 1997. ...Of friends and relatives. In E. Georgoudaki & D. Pastourmatzi (eds.),Women, Creators of Culture. Thessaloniki: Hellenic Association of American Studies, 73-94.Makri-Tsilipakou, M. 2001. Congratulations and bravo! In A. Bayraktaroğlu & M. Sifianou (eds),Linguistic Politeness across Boundaries: The Case of Greek and Turkish.Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 137-178.Marmaridou, S. 1991. What’s so Proper about Names? A Study in Categorization and CognitiveSemantics. Αθήνα: Παρουσία.Martínez-Flor, A. 2008. Analysing request modification in films: Implications for pragmatic learningin instructed foreign language contexts. In E. Alcón-Soler & M. P. Safont-Jordá (eds),Intercultural Language Use and Language Learning. Berlin: Springer, 245-280.Matsumura, S. 2001. Learning the rules of offering advice: Α quantitative approach to secondlanguage socialization. Language Learning 51 (4), 635-679.Pavlidou, Th. 1994. Contrasting German and Greek politeness and the consequences. Journal ofPragmatics 21 (5), 487-511.Ράλλη, Α. 2005. Μορφολογία. Αθήνα: Πατάκης. Rose, K. 2005. On the effects of instruction in second language pragmatics. System 33, 385-399.Σταυριανάκη, Α. 2009. -άκι και -ette: Τα υποκοριστικά επιθήµατα της Ελληνικής και της Γαλλικής.Συγκριτική µελέτη και προεκτάσεις για τη γλωσσική εκµάθηση και διδασκαλία. Πρακτικάσυνεδρίου «2008, Ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισµικού διαλόγου: Συνοµιλώντας µε τις γλώσσες-πολιτισµούς», 12-14 ∆εκεµβρίου 2008. Α.Π.Θ. Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 759-769.Safont, M. P. 2005. Third Language Learners: Pragmatic Production and Awareness. Clevedon:Multilingual Matters.Saville-Troike, M. 1996. The ethnography of communication. In S. McKay & N. Hornberger (eds),Sociolinguistics and Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 351-382.Schmidt, R. 1990. The role of consciousness in second language learning. Applied Linguistics 11, 129-158.Schmidt, R. 1993. Consciousness and foreign language learning. In G. Kasper & S. Blum-Kulka (eds),Interlanguage Pragmatics. Oxford: Oxford University Press, 21-42.Schmidt, R. 1995. Consciousness Foreign Language Learning: A Tutorial on the Role of Attentionand Awareness in Learning (No 9). University of Hawai, Second Language Teaching andCurriculum Center, Honolulu.Schmidt, R. 2001. Attention. In P. Robinson (ed), Cognition and Second Language Instruction.Cambridge: Cambridge University Press, 3-32.Sifianou, M. 1992a. Politeness Phenomena in England and Greece: A Cross-cultural Perspective.Oxford: Oxford University Press.Sifianou, Μ. 1992b. The use of diminutives in expressing politeness: Modern Greek versus English.Journal of Pragmatics, 17, 155-173.Sifianou, M. 2001. “Oh! How appropriate!” Compliments and politeness. In A. Bayraktaroğlu & M.Sifianou (eds), Linguistic Politeness across Boundaries: The Case of Greek and Turkish.Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 391-430.Swain, M. 1995. Three functions of output in second language learning. In G. Cook, & B. Seidlhofer(eds), Principle and Practice in Applied Linguistics. Studies in Honour of H. G. Widdowson.Oxford: Oxford University Press, 125-144.Swain, M. & Lapkin, S. 1995. Problems in output and the cognitive processes they generate: A steptowards second language learning. Applied Linguistics 13, 371-391.Τολιάς, ∆. 1998. Ξεκινώντας: Η Νέα Ελληνική ως ξένη γλώσσα 1. Αθήνα: ΕλληνοαµερικανικήΈνωση.Terkourafi, M. 2004. Testing Brown and Levinson's theory in a corpus of conversational data fromCypriot Greek. International Journal of the Sociology of Language 168, 119-134.Terkourafi, M. 2005. Politeness in Cyprus: A coffee or a small coffee? In L. Hickey & M. Stewart(eds), Politeness in Europe. Clevedon: Multilingual Matters, 277-291.Thomas, J. 1983. Cross-cultural pragmatic failure. Applied Linguistics 4, 91-112.Triandis, L.M. & Vassiliou, V. 1972. A comparative analysis of subjective culture. In Triandis, L.M.(ed.), The Analysis of Subjective Culture. New York: Wiley, 299-335.Trosborg, A. 1995. Interlanguage Pragmatics: Requests, Complaints and Apologies. Berlin: Moutonde Gruyter.Usó-Juan, E. 2010. Requests: A sociopragmatic approach. In A. Martínez-Flor & E. Usó-Juan (eds),Speech Act Performance: Theoretical, Empirical and Methodological Issues.Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 237-256.Vellenga, H. 2004. Learning pragmatics from ESL and EFL textbooks: How likely? Teaching Englishas a Second or Foreign Language 8, 1-13.Washburn, G. N. 2001. Using situation comedies for pragmatic language teaching and learning.TESOL Journal 10, 21-26.