Μορφολογικά προβλήματα της Ελληνικής στη διδασκαλία της : η περίπτωση των επαγγελματικών θηλυκών ονομάτων

Part of : Γλωσσολογία ; Vol.20, 2012, pages 55-64

Issue:
Pages:
55-64
Author:
Abstract:
The paper aims at systematically studying the formation of professional female nouns and making suggestionsfor improving their teaching. It is suggested that the teaching of these nouns should be based on a standardizeddescription of their morphological formation. For this purpose a written test was administered to uppersecondary education and university students and its results were compared with descriptions from ModernGreek grammar books and dictionaries, as well as with data from the internet and two reference corpora ofGreek. It is argued that a basic aspect that should be taken into account concerns the endoglossic and theexoglossic parameters that impede or permit the feminization of professional nouns.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ενδογλωσσική/εξωγλωσσική παράµετρος, επαγγελµατικά ονόµατα, θηλυκοποίηση
Notes:
Περιέχει πίνακες, σημειώσεις και βιβλιογραφία
References (1):
  1. Holton, P., Mackridge, P. & Φιλιππάκη-Warburton, E. 1999. Γραµµατική της Ελληνικής Γλώσσας.(Μτφρ. Β. Σπυρόπουλος). Αθήνα: Πατάκης.Hunston, S. 2002. Corpora in Applied Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. Hunston, S. & Francis, G. 2002. Pattern Grammar. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.Θωµαδάκη, Ευ. 1989. Ο ρόλος του γένους στη διαµόρφωση των Ν.Ε. κλιτικών παραδειγµάτων:Θηλυκά ουσιαστικά σε -ος. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 10, 247-264.Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη [Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών] 2007. Λεξικό της KοινήςNεοελληνικής. 7η έκδοση. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.Ιορδανίδου, Ά. & Μάντζαρη, Ε. 2005. Τα θηλυκά επαγγελµατικά ουσιαστικά: Γλωσσική χρήση καιτυποποίηση. Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, 5ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»(Λευκωσία, Κύπρος 13-15 Οκτωβρίου 2005). Αθήνα: Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, 73-87.Κατσούδα, Γ. 2005. Ο µεταπλασµός ονοµάτων θηλυκού γένους και η δυναµική {a}. Μέντορας 8, 18-26.Κλαίρης, Xρ. & Mπαµπινιώτης, Γ. (σε συνεργασία µε τους Aµαλία Mόζερ, Aικατερίνη Mπακάκου-Oρφανού και Σταύρο Σκοπετέα). 2005. Γραµµατική της Nέας Eλληνικής. ∆οµολειτουργική-Eπικοινωνιακή. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα.Koutsoukos, N. & Pavlakou, M. 2009. A Construction Morphology account of agent nouns in ModernGreek. Ιn A. Ralli (ed.) Patras Working Papers in Linguistics, Vol.1. Patras: Magnisalis Press,107-126.Μακρή-Τσιλιπάκου, M. 1991. Γλώσσα, διαφορά και κοινωνική αξιολόγηση. Μελέτες για την ελληνικήγλώσσα 11, 345- 365.Μενεγάκη, Μ. & Ευθυµίου, Λ. 2009. Εξουσία και γλώσσα στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Μιαπροσέγγιση. In E. Close, G. Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou & M. Tsianikas (eds) GreekResearch in Australia: Proceedings of the Biennial International Conference of Greek Studies.Adelaide: Flinders University Department of Languages-Modern Greek, 449-466.Μπαµπινιώτης, Γ. 2012. Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. 4η έκδοση. Αθήνα: ΚέντροΛεξικολογίας.Μπασλής, Γ. 1995. Θηλυκά επαγγελµατικά. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 16, 446-457.Παυλίδου, Θ. 1984. Γλώσσα-γλωσσολογία-σεξισµός. Σύγχρονα Θέµατα 21, 69-79.Παυλίδου Θ. 1985. Παρατηρήσεις στα θηλυκά επαγγελµατικά. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 5,201-217.Παυλίδου Θ. 2002. Γλώσσα-γένος-φύλο: Προβλήµατα, αναζητήσεις και ελληνική γλώσσα. Στο Θ. Σ.Παυλίδου (επιµ.) Γλώσσα-Γένος-Φύλο. Αθήνα: Παρατηρητής, 13-76.Ralli, A. 2002. The role of morphology in gender determination: Evidence from Modern Greek.Linguistics 40 (3), 519-551. Σετάτος, Μ. 1998. Γραµµατικό και φυσικό γένος στην Κοινή Νεοελληνική. Επιστηµονική Επετηρίδατης Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Τεύχος Τµήµατος Φιλολογίας 7, 115-136.Sinclair, J. 1991. Corpus, Concordance, Collocation. Oxford: Oxford University Press.Τράπαλης, Γ. 2000. Η κυρία του κυρίου. Παρατηρήσεις στον σχηµατισµό των θηλυκών τύπων πουαντιστοιχούν σε αρσενικά ουσιαστικά. (ανέκδοτη εργασία).Τράπαλης, Γ. 2003. Πρακτικά προβλήµατα νεοελληνικής λεξικογραφίας. Παλίµψηστον 18, Ηράκλειο:Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, 173-198.Tριανταφυλλίδης, Μ. ([1941] 1996). Νεοελληνική Γραµµατική (της δηµοτικής). Aνατύπωση τηςέκδοσης του ΟΕΣΒ (1941) µε διορθώσεις. Θεσσαλονίκη: Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη[Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών].Τσολάκης, Χρ. 2004. Τη γλώσσα µου έδωσαν ελληνική. Γ΄ τόµος. Θεσσαλονίκη: Νησίδες και 95,8 τηςΕΡΤ-3.Τσοπανάκης, Αγ. 1994. Νεοελληνική Γραµµατική. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, Αθήνα: Εστία Ι. ∆.Κολλάρου.Φραγκουδάκη, Ά. 1989. Γλώσσα λανθάνουσα 3. Ή γιατί δεν υπάρχουν βουλεύτριες παρά µόνοχορεύτριες. ∆ίνη 4, 42-44.Φραγκουδάκη, Ά. 2005. Η χρήση της γλώσσας και οι κυρίαρχες ιδέες: Σχολιασµός της πεποίθησης γιατη γλωσσική αλλαγή που «εµποδίζει» η ίδια η γλώσσα. Επιστηµονικό Συµπόσιο «Χρήσεις τηςΓλώσσας» (3-5 ∆εκεµβρίου 2004). Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού καιΓενικής Παιδείας, 235-248.Χριστοφίδου, Α. 2005. Γένος και κλίση στην ελληνική (Μια φυσική προσέγγιση). Στο Α.Αναστασιάδη-Συµεωνίδη, Α. Ράλλη & ∆. Χειλά-Μαρκοπούλου (επιµ.) Το γένος. Αθήνα:Πατάκης, 100-131.